"úver" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

úverKredit

Beispieltexte mit "úver"

úverEU-Darlehen
dovozný úverEinfuhrkredit
vývozný úverAusfuhrkredit
dlhodobý úverlangfristiger Kredit
krátkodobý úverkurzfristiger Kredit
spotrebiteľský úverVerbraucherkredit
predaj na úverKreditverkauf
nákup na úverKreditkauf
úver od okresu Troms a následné odpustenie jeho splatenia,Darlehen der Provinz Troms und der nachfolgende Erlass dieses Darlehens und
ďalšie zvýšenie kapitálu a akcionársky úverEine weitere Kapitalerhöhung und ein weiteres Gesellschafterdarlehen
uzavrieť samostatnú zmluvu o úvere v spojení so zmluvou o úvere so zdieľaním majetku s cieľom získať úver.einen gesonderten Kreditvertrag in Verbindung mit einem Kreditvertrag mit Wertbeteiligung abzuschließen, um den Kredit zu erhalten.
Na základe pozitívneho posúdenia úverovej bonity by však veriteľovi nemala vzniknúť povinnosť poskytnúť úver.Ein positiver Ausgang der Kreditwürdigkeitsprüfung sollte für den Kreditgeber jedoch keine Verpflichtung zur Gewährung des Kredits darstellen.
Okres Troms tiež poskytol financovanie projektu nadácii Norsk Luftfartshøgskole a obec Målselv tejto nadácii poskytla úver.Die Projektfinanzierung wurde von der Provinz Troms für die Norsk Luftfartshøgskole gewährt, ebenso das Darlehen der Gemeinde Målselv.
Súkromný úver od Komerčnej bankyPrivates Bankdarlehen von Komerční banka
účely, na ktoré sa môže úver použiť;die Zwecke, für die der Kredit verwendet werden kann;
z toho: úročený úver z kreditnej karty (v eurách)davon: unechte Kreditkartenkredite (Euro)
z toho: bezúročný úver z kreditnej karty (v eurách)davon: revolvierende Kredite und Überziehungskredite (Euro)
Tento úver môžete úplne alebo čiastočne splatiť predčasne.Sie können den Kredit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzahlen.
Príkladmi sú vývozný úver a záruky na študentské pôžičky.Beispiele hierfür sind Ausfuhrkreditgarantien und Garantien für die Darlehen Studierender.
Podpora prostredníctvom finančných nástrojov – úver alebo podobný nástrojUnterstützung durch Finanzinstrumente: Darlehen oder Gleichwertiges

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

euroúverEuro-Kredit
úverová zárukaKreditgarantie
úverová politikaKreditpolitik
úverová kontrolaBegrenzung des Kreditvolumens
úverové družstvoKreditgenossenschaft
úverová inštitúciaKreditinstitut
obchodný úverHandelskredit
strednodobý úvermittelfristiger Kredit
hypotekárny úverRealkredit
priemyselný úverIndustriedarlehen
medzinárodný úverinternationaler Kredit
Druhy úverovArten von Darlehen
poistenie úverovKreditversicherung
Preferenčné úveryDarlehen zu Sonderbedingungen
poistenie vývozných úverovAusfuhrversicherung
Poskytovanie úverových liniekBereitstellung von Kreditlinien
Posudzovanie úverového rizikaBewertung des Kreditrisikos
úvery poskytnuté zo strany FVC,von FMKGs gewährte Kredite
úvery poskytnuté na základe správcovstvaauf Treuhandbasis gewährte Kredite
úvery a vklady sa vzájomne nezapočítavajú.Darlehen dürfen nicht gegen Einlagen aufgerechnet werden.
úvery nezahrnuté do oficiálnych rezervných aktívnicht in die Währungsreserven einbezogene Kredite
úvery z predošlého rozpočtového roku a z rozpočtového roku n–2;die Ausgaben des vorhergehenden Haushaltsjahrs und die Ausgaben des Haushaltsjahrs n–2,
úverových inštitúcií usadených v zúčastnených členských štátoch;Kreditinstitute, die in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassen sind,
úverových inštitúcií, ktoré konajú ako drobní emitenti dlhových cenných papierov, alebowenn es sich dabei um Kreditinstitute handelt, die Schuldtitel in geringem Umfang begeben, oder
Prijaté úvery a vkladyEntgegengenommene Kredite und Einlagen
Poskytnuté vklady a úveryEinlagen und Kreditforderungen
naakumulované úroky z úverovaufgelaufene Zinsforderungen aus Krediten:
Preferenčné úvery na politikyPolicy Loans zu Sonderbedingungen
Subvenčné programy exportných úverov;Subventionsprogramme für Ausfuhrkredite,
Programy subvencovania vývozných úverovSubventionsprogramme für Ausfuhrkredite
Záväzky voči úverovým inštitúciám.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.