"úspory" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
úsporyErsparnis

Beispieltexte mit "úspory"

povinné úsporyZwangssparen
úspory z rozsahuKostenersparnis durch Großserienfertigung
úspory energie (GWh) dosiahnuté v dôsledku úverov PF4EE.Energieeinsparungen (GWh) als Folge der Darlehen aus dem Instrument für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz;
Napriek tomu sa očakávajú v roku 2014 a ďalších rokoch významné úspory.Gleichwohl werden für 2014 und danach erhebliche Einsparungen erwartet.
Uveďte aj úspory energie.Führen Sie auch die Energieeinsparungen auf.
Vzhľadom na úspory zdrojov neboli dostupné žiadne údaje.Zu den Einsparungen durch Ressourceneffizienz liegen keine Daten vor.
Získané úspory energie sa vypočítajú podľa tohto vzorca:Die so errechneten Stromeinsparungen werden nach folgender Formel berechnet:
citlivosť vypočítanej úspory CO2 vo vzťahu k vstupnej hodnote xi;Sensitivität der berechneten CO2-Einsparungen im Zusammenhang mit dem Inputwert xi.
Nemožno ho použiť pre úspory vyplývajúce zo zavedenia fyzických opatrení.Er darf nicht für Einsparungen verwendet werden, die sich aus dem Einbau physischer Vorrichtungen ergeben.
Tieto úspory sa budú postupne za súčasného znižovania čerpania záruk zmenšovať.Diese Einsparungen nehmen in dem Maße ab, wie die Garantien weniger in Anspruch genommen werden.
informácie pre používateľa o potenciáli úspory energie funkčnosti správy napájania;Informationen für Benutzer über die Energiesparmöglichkeiten der Verbrauchsminderungsfunktion;

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Prínos „úspory energie a zdrojov“ obsadil prvú priečku.Der Nutzen durch „Energie- und Ressourceneinsparungen“ wurde am häufigsten ausgewählt.
V týchto vzorcoch sa CO2 považuje za úspory CO2 udávané v gCO2/km.in diesen Formeln sind die CO2-Einsparungen in g CO2/km.
rozhodne podporuje iniciatívu ESVČ zameranú na inteligentné úspory;unterstützt nachdrücklich die „Smart Savings Initiative“ des EAD;
Aké sú očakávané úspory CO2 v dôsledku ad hoc pomoci alebo programu pomoci?Welche CO2-Einsparungen werden als Ergebnis der Ad-hoc-Beihilferegelung erwartet?
Tieto opatrenia sú hlavne trvalej povahy a ich ťažiskom sú najmä úspory výdavkov.Diese Maßnahmen sind vorwiegend dauerhaft angelegt und beruhen vor allem auf Ausgabeneinsparungen.
V prípade výmeny už existujúceho zariadenia, je nejaká výhoda vyplývajúca zo zvýšenia kapacity alebo úspory nákladov?Im Falle, eine bestehende Anlage wird ersetzt, ergeben sich Vorteile durch Kapazitätssteigerung oder Kosteneinsparungen?
Reformy v sektore zdravotnej starostlivosti prinášajú významné úspory a ich vykonávanie pokračuje zhruba v súlade so stanovenými cieľmi.Die Reformen im Gesundheitswesen führen zu erheblichen Einsparungen und werden weiterhin im Wesentlichen den Zielvorgaben entsprechend umgesetzt.