"účtovník" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
účtovníkBuchhalter

Beispieltexte mit "účtovník"

Povoľujúci úradník a účtovníkAnweisungsbefugter und Rechnungsprüfer
Evidenčné účty otvára a preskúma raz ročne účtovník.Die Verwahrkonten werden vom Rechnungsführer eingerichtet und jährlich geprüft.
Právomoci, ktoré môže účtovník delegovaťBefugnisse, die der Rechnungsführer übertragen kann
Článok 69 Právomoci, ktoré môže účtovník delegovaťArtikel 69 Befugnisse, die der Rechnungsführer übertragen kann
doba platnosti poverenia, ktoré účtovník udelil správcovi záloh;Geltungsdauer der dem Zahlstellenverwalter vom Rechnungsführer erteilten Vollmacht;
Vloženie údajov do databázy, ich zmenu alebo vymazanie vykoná účtovník Komisie.Der Rechnungsführer der Kommission erfasst, ändert oder löscht die Daten in der Datenbank.
O výsledku týchto kontrol informuje účtovník zodpovedného povoľujúceho úradníka.Der Rechnungsführer teilt dem zuständigen Anweisungsbefugten die Ergebnisse seiner Überprüfungen mit.
Platbu výdavkov vykonáva účtovník v medziach disponibilných finančných prostriedkov.Die Zahlung wird vom Rechnungsführer im Rahmen der verfügbaren Mittel getätigt.
Každý povoľujúci úradník, účtovník alebo správca záloh podlieha disciplinárnemu konaniu a zaplateniu náhrady.Anweisungsbefugte, Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter können disziplinarrechtlich verlangt und finanziell haftbar gemacht werden.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Vymenovanie účtovníkaErnennung des Rechnungsführers
Právomoci a povinnosti účtovníkaBefugnisse und Aufgaben des Rechnungsführers
Pravidlá vzťahujúce sa na účtovníkovAuf die Rechnungsführer anwendbare Vorschriften
Uchovávanie účtovných dokladov účtovníkomAufbewahrung der Belege beim Rechnungsführer
Ukončenie vykonávania povinností účtovníkaAusscheiden des Rechnungsführers aus dem Amt
Článok 68 Právomoci a povinnosti účtovníkaArtikel 68 Befugnisse und Aufgaben des Rechnungsführers
Delegovanie určitých úloh zo strany účtovníkaÜbertragung bestimmter Aufgaben durch den Rechnungsführer
Kontroly vykonávané povoľujúcimi úradníkmi a účtovníkmiKontrollen seitens der Anweisungsbefugten und Rechnungsführer