"veterinär" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

veterinärTierarzt

Beispieltexte mit "veterinär"

Vaccinet ska administreras av en förordnad veterinär.Der Impfstoff wird von einem ermächtigten Tierarzt verabreicht;
Urtagning får genomföras på plats under överinseende av en veterinär.Das Ausweiden darf unter Aufsicht des Tierarztes an Ort und Stelle erfolgen;
I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande:Der unterzeichnete amtliche Tierarzt/Die unterzeichnete amtliche Tierärztin bescheinigt Folgendes:
En veterinär skall genomföra en besiktning före slakt av djuret.Ein Tierarzt muss eine Schlachttieruntersuchung durchführen.
Före användning rekommenderas att en veterinär eller näringsexpert rådfrågas omEs wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes oder Ernährungswissenschaftlers einzuholen zu:
Den behöriga myndigheten skall sörja för att minst en officiell veterinär är närvarandeDie zuständige Behörde hat dafür zu sorgen, dass in folgenden Fällen mindestens ein amtlicher Tierarzt anwesend ist:
I detta fall skall en officiell eller en godkänd veterinär utföra besiktningen före slakt.In diesem Fall ist sie von einem amtlichen Tierarzt oder einem zugelassenen Tierarzt vorzunehmen.
Som officiell veterinär intygar jag att det ovan beskrivna färska fjäderfäköttet uppfyller följande krav:Der unterzeichnete amtliche Tierarzt bestätigt, dass das vorstehend bezeichnete frische Geflügelfleisch:
En officiell veterinär eller en godkänd veterinär skall genomföra en besiktning före slakt på jordbruksanläggningen.Ein amtlicher Tierarzt oder ein zugelassener Tierarzt muss die Schlachttieruntersuchung im Herkunftsbetrieb durchführen.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

veterinärbesiktningtierärztliche Überwachung
veterinärlagstiftningVeterinärrecht
veterinärmedicinTiermedizin
veterinärmedicinsk produkttiermedizinisches Erzeugnis
Veterinärintyg för EUVeterinärbescheinigung für die Einfuhr in die EU
Förordnad veterinärs namn:Name des er mächtigten Tierarztes
Officiell veterinär/officiell inspektörAmtlicher Tierarzt/Amtliche Tierärztin bzw. Amtlicher Kontrolleur/Amtliche Kontrolleurin
Veterinärkontroller vid import från tredjelandVeterinärkontrollen bei Einfuhren aus Drittländern
Veterinären skall ha fallenhet för tvärvetenskapligt samarbete.Der Tierarzt muss zur multidisziplinären Zusammenarbeit fähig sein.
Veterinära områden för sjukdomsbekämpning 10, 11, 12, 13 och 14Tierseuchenüberwachungsgebiete 10, 11, 12, 13 und 14
Veterinärer eller specialister på vattenbruksdjurs hälsa får utbildning i att känna igen och rapportera misstänkta sjukdomsfall.Tierärzte und Spezialisten für Wassertierkrankheiten, die in Fragen der Erkennung und Mitteilung von Verdachtsfällen geschult sind;
Veterinärer som redan har utsetts till officiella veterinärer skall ha tillräckliga kunskaper om de ämnesområden som anges i punkt 2.Ein bereits zum amtlichen Tierarzt ernannter Tierarzt muss hinreichende Kenntnisse in den in Nummer 2 genannten Bereichen haben.
Veterinärintyget får innehålla sådana certifieringsuppgifter som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen om folkhälsa, djurhälsa och djurskydd.Die Veterinärbescheinigung kann Erklärungen enthalten, die in anderen Hygiene-, Tiergesundheits- und Tierschutzvorschriften der Gemeinschaft vorgesehen sind.
Förlagor till veterinärintyg för importMuster der Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr
Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågorLebensmittel- und Veterinäramt
Kostnader för veterinärsarvoden och läkemedel.Tierarztkosten und Arzneimittel.
Eftakommittén för veterinära frågor och växtskyddsfrågorEFTA-Ausschuss für Veterinärwesen und Pflanzenschutz
Den har underkastats regelbundna officiella veterinärkontroller.er wird regelmäßig amtlichen Veterinärkontrollen unterzogen;
Jordbruksanläggningen skall regelbundet genomgå veterinärkontroll.Der Betrieb muss regelmäßig tierärztlich untersucht werden.
Lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel och deras restsubstanserVorschriften für Tierarzneimittel und ihre Rückstände