"val" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

valWahl

Beispieltexte mit "val"

val (zool.)Wal
extra valvorgezogene Wahl
lokalt valLokalwahl
indirekt valindirekte Wahl
ogiltigt valUngültigkeit einer Wahl
nationellt valnationale Wahl
val av teknikWahl einer Technologie
val i enmansvalkretsWahl in Einmandatswahlkreisen
Val av analysparametrar.Wahl der Arbeitsbedingungen
val till Europaparlamenteteuropäische Wahl
Val av förskottsförvaltareAuswahl der Zahlstellenverwalter
val i en omgångWahl mit einem Wahlgang
val i två omgångarWahl mit zwei Wahlgängen
Val av metod för råvaruriskWahl der Methode für das Warenpositionsrisiko
Val av land med marknadsekonomiWahl des Marktwirtschaftslandes
Val och benämning av datakanalAuswahl und Bezeichnung des Datenkanals
Val av flygplatser – flygplanAuswahl von Flugplätzen — Flugzeuge
Val av lämplig köparriskkategoriAuswahl der passenden Käuferrisikokategorie
Det gjordes inga invändningar mot detta val.Diese Wahl wurde nicht angefochten.
Den berörda anställde får biträdas av en person efter eget val.Der betreffende Bedienstete kann sich des Beistands einer von ihm gewählten Person bedienen.
Genom krav på produktinformation bör konsumenterna kunna göra välgrundade val.Anforderungen an die Produktinformationen sollten es den Verbrauchern ermöglichen, sachkundige Entscheidungen zu treffen.
Om det skulle ske vissa prishöjningar kommer de att vara små och inte påverka konsumenternas val.Sollte es zu Preiserhöhungen kommen, werden diese gering ausfallen und die Auswahl für den Verbraucher nicht beeinflussen.
Förbereda val Axla det fulla organisatoriska och finansiella ansvaret för valen år 2006 och andra val.Wahlvorbereitung Vollständge Übernahme der organisatorischen und finanziellen Verantwortung für die Wahlen 2006 und andere Wahlen.
Såsom anges i skäl 56 i förordningen om preliminär tull motsatte sig tre exporterande tillverkare detta val.Drei ausführende Hersteller hatten jedoch Einwände gegen diesen Vorschlag erhoben (vgl. Randnummer 56 der vorläufigen Verordnung).
Det är upp till varje Efta-stat att utforma och tillämpa ett skattesystem i enlighet med sina egna politiska val.Jeder EFTA-Staat kann sein Steuersystem nach seinen eigenen politischen Zielsetzungen gestalten und anwenden.
ILF:s val av hypotekslån [15]Auswahl der Hypothekarkredite durch den HFF [15]
Artikel 26: Val av förfarandenArtikel 26: Wahl der Verfahren
Artikel 44: Val av förfarandenArtikel 44: Wahl der Verfahren
Motivering för val av vehikel.Begründung für die Wahl des Vehikels;
C. VAL AV ANALYSMETOD OCH RESULTATANGIVELSEC. ANWENDUNG VON ANALYSEMETHODEN UND FORMULIERUNG DER ERGEBNISSE
Anordnande av projekttävlingar och val av deltagareVorschriften für die Ausrichtung von Wettbewerben und die Auswahl der Teilnehmer
strömbrytare och reglerknapp, inklusive val av kalibreringsläge.Ein-/Aus-Schalter und Bedienknöpfen, auch zur Auswahl des Kalibrierungsmodus.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

FörvaltareVerwalter
centralförvaltningZentralverwaltung
lokalförvaltningGemeindeverwaltung
valtvistWahlanfechtungen
förvaltningsrevisionWirtschaftlichkeitskontrolle
Valle d'AostaAostatal
Vattentillbehörstyp (WaterAppurtenanceTypeValue)Zubehör für Wassernetze (WaterAppurtenanceTypeValue)
ytterligare tillvalweitere Optionen
Felaktigt val!Falsch!
utländsk valutaDevisen
offentlig förvaltningöffentliche Verwaltung
kvalificerad majoritetqualifizierte Mehrheit
förvaltningsrättslig behörighetZuständigkeit der Verwaltungsgerichte
Val av huvudmotorWahl des Stammmotors
Val av tullförfarandeWahl eines Zollverfahrens
Val av presidiemedlemmarWahl der Präsidiumsmitglieder
Val av övervakningsmetodWahl der Überwachungsmethodik
Valutaderivat (för investeringssyften)Devisengeschäfte (zu Investmentzwecken)
Behörighet vid lagvalZuständigkeit bei Rechtswahl
Provningshastighet och växelvalPrüfgeschwindigkeit und Gangwahl
Energiförbrukning och processurvalEnergieverbrauch und Verfahrensauswahl
lokalt vald representantlokaler Mandatsträger
provinsen Vallonska BrabantProvinz Wallonisch-Brabant
överklagande i förvaltningsärendeVerwaltungsbeschwerde
kvalitetskontroll av industriprodukterQualitätsprüfung von Industrieerzeugnissen
Franskt utomeuropeiskt förvaltningsområdeFranzösische Übersee-Körperschaft
Varmvalsade stänger av snabbstålStabstahl, warmgewalzt, aus Schnellarbeitsstahl
Varmvalsade stänger av lagerstålStabstahl, warmgewalzt, aus Wälzlagerstahl
Vald VATTENNIVÅ (om tillgänglig).eingestellte PEGELWERTE (falls verfügbar),
Valt SÄKERHETSDJUP (om tillgängligt).eingestellter TIEFENANSPRUCH (falls verfügbar),
Valuta som värdepapperet registrerats iWährung des Wertpapiers
Varmvalsade stänger av kiselmanganstålStabstahl, warmgewalzt, aus Mangan-Silicium-Stahl
Vattenfritt natriumsulfat, av analyskvalitet.wasserfreies Natriumsulfat, analysenrein,
Avvisande av talan vid lagvalUnzuständigerklärung bei Rechtswahl
Avslutande av förfarande som inletts på domstols initiativ om det finns ett lagvalBeendigung des Verfahrens von Amts wegen bei Rechtswahl
om åtgärder för att motverka följderna av att unionsmedborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet förlorar sin rösträtt i nationella valUmgang mit den Konsequenzen des Entzugs des Wahlrechts von Unionsbürgern, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen
Bränd kalk – baskvalitetGebrannter Kalk — Standardqualität
Dolomitkalksten – hög kvalitetDolomitkalkstein — feine Qualität
Effekterna av ändrade valutakurserAuswirkungen von Wechselkursänderungen
Förvaltning och finansiell kontrollManagement und Finanzkontrolle
Ansvarsförbindelser i utländsk valutaEventualverbindlichkeiten in Fremdwährung
Resultaten av interna kvalitetskontroller.Ergebnisse interner Qualitätskontrollen,
Kreditkvalitetssteg för nationell regeringBonitätsstufe des Zentralstaats