"tullar" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

tullarZollsatz

Beispieltexte mit "tullar"

avskaffande av tullarAbschaffung der Zölle
befrielse från tullarAussetzung der Zollsätze
återinförande av tullarWiedereinsetzung der Zollsätze
Tullar och sockeravgifter, nettobelopp (kapitlen 1 1 och 1 2)Nettobetrag — Zölle und Zuckerabgaben (Kapitel 1 1 und 1 2)
Tullar på import till gemenskapen av varor med ursprung i BulgarienZölle für Einfuhren von Waren mit Ursprung in Bulgarien in die Gemeinschaft
Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2007/436/EG, EuratomZölle und andere Abgaben gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a des Beschlusses 2007/436/EG, Euratom
Öppnande av tullkvoter och gällande tullarEröffnung von Zollkontingenten und anzuwendende Zölle
Godtagande av ett åtagande när det gäller preliminära tullarAnnahme einer Verpflichtung im Hinblick auf vorläufige Zölle
Generaldirektör för generaldirektoratet för skatter och tullarGeneraldirektor der Generaldirektion Steuern und Zollunion
Företag kan därmed välja vilket system de ska använda för att kompensera för tullar.Die Unternehmen können somit wählen, welche Regelung sie zum Ausgleich der Einfuhrzölle verwenden.
Artikeln rör allmänna frågor som har att göra med avslutande utan åtgärder och införandet av slutgiltiga tullar.Er betrifft allgemeine Fragen im Zusammenhang mit einem Abschluss ohne Maßnahmen und der Einführung endgültiger Zölle.
De jordbruks- och industriprodukter som anges i bilaga I ska vara befriade från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar.Die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für die in Anhang I aufgeführten landwirtschaftlichen und gewerblichen Waren werden ausgesetzt.
Särskilda tullar som ska bindas [9]zu bindende spezifische Zölle [9]
Nedsättning av särskilda tullar med 65 %Senkung des spezifischen Zolls um 65 %
Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tullar tillämpas.Sofern nichts anderes bestimmt ist, finden die geltenden Zollbestimmungen Anwendung.
På grundval av ovanstående bör följande slutgiltiga tullar införas:Auf dieser Grundlage werden die endgültigen Zölle wie folgt festgesetzt:
På grundval av ovanstående bör följande slutgiltiga tullar införas:Auf dieser Grundlage sollten die endgültigen Zölle wie folgt festgesetzt werden:
Om tullar införs, skulle de därför tvingas upphöra med sin verksamhet.Sollten die Zölle eingeführt werden, müssten sie daher ihre Tätigkeit aufgeben.
Det eventuella bortfallet av arbetstillfällen till följd av införandet av tullar analyserades närmare.Die möglichen Arbeitsplatzverluste infolge der Einführung der Zölle wurden weiter analysiert.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

befrielse från exporttullarAbgabenerlass bei der Ausfuhr
Tullkvoter och tilläggstullarKontingente und Zusatzzölle
Uttag av exporttullar.der Erhebung von Ausfuhrabgaben,
Grunddrag i det europeiska systemet för elektroniska vägtullarMerkmale des europäischen elektronischen Mautdienstes
Inrättande av ett europeiskt system för elektroniska vägtullarSchaffung eines europäischen elektronischen Mautdienstes
AVDELNING VI ÖVERGÅNG TILL FRI OMSÄTTNING OCH BEFRIELSE FRÅN IMPORTTULLARTITEL VI ÜBERLASSUNG ZUM ZOLLRECHTLICH FREIEN VERKEHR UND BEFREIUNG VON DEN EINFUHRABGABEN
Nödvändiga element för utformning och införande av det europeiska systemet för elektroniska vägtullarFür Definition und Einsatz des europäischen elektronischen Mautdienstes erforderliche Merkmale
Värdetullar som ska bindaszu bindende Wertzollsätze
Att tillämpliga importtullar tas ut.die Erhebung der fälligen Einfuhrabgaben,
Befrielse från importtullar inom sockersektornAussetzung der Einfuhrzölle im Zuckersektor
om fastställande av importtullar inom rissektornzur Festsetzung der im Sektor Reis geltenden Einfuhrzölle
om rättelse av importtullar inom spannmålssektornzur Berichtigung der im Sektor Getreide geltenden Zölle
om fastställande av importtullar inom spannmålssektornzur Festsetzung der im Sektor Getreide geltenden Zölle
Följande preliminära antidumpningstullar bör därför införas:Die vorläufigen Antidumpingzölle sollten demnach betragen: