"transportinfrastruktur" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

transportinfrastrukturTransportinfrastruktur

Beispieltexte mit "transportinfrastruktur"

Krav på transportinfrastrukturAnforderungen an die Verkehrsinfrastruktur
Transportinfrastruktur för vägar ska särskilt omfatta följande komponenter:Die Straßenverkehrsinfrastruktur umfasst insbesondere
Transportinfrastruktur för järnvägar ska särskilt omfatta följande komponenter:Die Schienenverkehrsinfrastruktur umfasst insbesondere
Utbyggnad, förbättring och underhåll av befintlig transportinfrastruktur.den Aufbau, die Verbesserung und die Instandhaltung bestehender Verkehrsinfrastrukturen;
Medlemsstaterna har fortfarande huvudansvaret för att skapa och underhålla transportinfrastruktur.Nach wie vor sind hauptsächlich die Mitgliedstaaten mit der Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen befasst.
Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas vid anmälan av individuellt stöd och stödordningar till förmån för transportinfrastruktur.Dieser Ergänzungsbogen ist für die Anmeldung von Einzelbeihilfen oder Beihilferegelungen zugunsten der Verkehrsinfrastruktur zu verwenden.
Prioriteringar för utbyggnad av transportinfrastruktur för multimodala transporterPrioritäten für den Aufbau der Infrastruktur für multimodalen Verkehr
Anslutning av infrastruktur för inlandshamn till transportinfrastruktur för godstrafik på järnväg och väg.der Anbindung der Binnenhafeninfrastrukturen an die Schienengüterverkehrs- und Straßenverkehrsinfrastrukturen;
kompletterar transportinfrastruktur i tredjeländer vilken fungerar som länk mellan olika delar av unionens stomnät,Vervollständigung der in Drittländern befindlichen Verkehrsinfrastrukturen, die Teile des Kernnetzes in der Union miteinander verbinden;

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

För lufttransportinfrastruktur:für die Luftverkehrsinfrastruktur:
För vägtransportinfrastruktur:für die Straßenverkehrsinfrastruktur:
utvecklingen av investeringar i nationell transportinfrastruktur,die Entwicklungen bei den Investitionen in die nationale Verkehrsinfrastruktur,
uppfylla kraven för de transportinfrastrukturer som tas upp i detta kapitel,erfüllt die in diesem Kapitel aufgeführten Anforderungen an die Verkehrsinfrastrukturen;
främja hållbar användning och effektiv förvaltning av transportinfrastrukturen,Verbesserung der nachhaltigen Nutzung der Verkehrsinfrastrukturen sowie ihrer effizienten Verwaltung;
Öronmärka tillräckliga resurser för underhållet av transportinfrastrukturen och transportinstitutionerna.Bereitstellung ausreichender Ressourcen für die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Sammanhållningsfondens stöd till transportinfrastrukturprojekt inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat EuropaUnterstützung durch den Kohäsionsfonds von Verkehrsinfrastrukturprojekten im Rahmen der Fazilität "Connecting Europe"
I Montenegro: Öronmärka tillräckliga resurser för underhållet av transportinfrastrukturen och transportinstitutionerna.In Montenegro: Bereitstellung ausreichender Ressourcen für die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur.