"torv" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
torvTorf

Beispieltexte mit "torv"

Minst en tredjedel av golvytan skall vara täckt med ströbädd av t.ex. halm, hyvelspån, sand eller torv.mindestens ein Drittel dieser Fläche ist mit Streumaterial wie Stroh, Holzspänen, Sand oder Torf bedeckt;
Varor av torv (även torvplattor, isoleringsmantlar och blomkrukor), ej textilvaror av torvfiberWaren aus Torf (einschließlich Platten, Zylindermänteln und Pflanzentöpfen; ohne Textilwaren aus Torffasern)
Kraftverk som använder fossila bränslen (kol, olja, naturgas, torv och andra fossila bränslen).Mit fossilen Brennstoffen (Kohle, Erdöl, Erdgas, Torf und anderen fossilen Brennstoffen) betriebene Kraftwerke.
Alla gödnings- och jordförbättringsmedel (t.ex. kalk) inklusive mull, torv och stallgödsel som är inköpta (stallgödsel som producerats i jordbruket ingår inte).Sämtliche zugekauften Dünge- und Bodenverbesserungsmittel (z. B. Kalk) einschließlich Kompost, Torf und Dung (außer im Betrieb erzeugter Dung).

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

motorvägAutobahn
elektronisk motorvägDatenautobahn
motorvarvtal vid tomgångMotordrehzahl im Leerlauf
Torv, xylit och fossila fraktioner av blandade bränslen och material ska inte betraktas som biomassa.Torf, Xylit und die fossilen Anteile von Brennstoff- oder Materialgemischen gelten nicht als Biomasse.
Dynamometerinställning (kW) vid olika motorvarvtalDynamometereinstellung (kW) bei verschiedenen Motordrehzahlen
Infrastruktur för sjötransporter och sjömotorvägarSeeverkehrsinfrastruktur und meeresautobahnen
motorvagnståg med el- eller förbränningsmotordrift,Diesel-Triebzüge oder elektrische Triebzüge;
Värden för uppräkningstypen ComparisonOperatorValueZulässige Werte für die Enumeration ComparisonOperatorValue
Uppgradering, sammanlänkningar av hamnar, sjömotorvägarModernisierung, Hafenanbindungen, Meeresautobahnen
Sammanlänkningar av hamnar, sjömotorvägar (inklusive isbrytningstjänster)Hafenanbindungen, Meeresautobahnen(einschließlich Eisbrecher-Kapazitäten)
Motorvarvtal, motorbelastning, luft/bränsle-förhållande, katalysatortemperaturMotordrehzahl, Motorlast, A/F-Modus, Katalysatortemperatur