"tjänstekontrakt" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
tjänstekontraktDienstleistungsmarkt

Beispieltexte mit "tjänstekontrakt"

Tjänstekontrakt som tilldelas på grundval av en ensamrättDienstleistungsaufträge, die aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben werden
Särskilda undantag för tjänstekontraktBesondere Ausnahmen für Dienstleistungsaufträge
Artikel 10: Särskilda undantag för tjänstekontraktArtikel 10: Besondere Ausnahmen für Dienstleistungsaufträge
Artikel 21: Särskilda undantag för tjänstekontraktArtikel 21: Besondere Ausnahmen für Dienstleistungsaufträge
Artikel 11: Tjänstekontrakt som tilldelas på grundval av en ensamrättArtikel 11: Dienstleistungsaufträge, die aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben werden
Artikel 22: Tjänstekontrakt som tilldelas på grundval av en ensamrättArtikel 22: Dienstleistungsaufträge, die aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben werden
Detta direktiv ska inte tillämpas på offentliga tjänstekontrakt som avserDiese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Dienstleistungsaufträge, die Folgendes zum Gegenstand haben:
Sådana tjänstekontrakt får också omfatta en bestämmelse om tillhandahållande av stödverksamhet för inköp.Derartige Dienstleistungsaufträge können auch die Ausübung von Nebenbeschaffungstätigkeiten umfassen.
Sådana offentliga tjänstekontrakt får också omfatta en bestämmelse om tillhandahållande av stödverksamhet för inköp.Derartige öffentliche Dienstleistungsaufträge können auch die Ausübung von Nebenbeschaffungstätigkeiten umfassen.
Det bör också vara tillåtet att sådana tjänstekontrakt omfattar en bestämmelse om tillhandahållande av stödverksamheter för inköp.Ferner sollte es gestattet sein, dass derartige Dienstleistungsaufträge auch die Ausübung von Nebenbeschaffungstätigkeiten umfassen.
Det bör också vara tillåtet att sådana offentliga tjänstekontrakt omfattar en bestämmelse om tillhandahållande av stödverksamheter för inköp.Ferner sollte es gestattet sein, dass derartige öffentliche Dienstleistungsaufträge auch die Ausübung von Nebenbeschaffungstätigkeiten umfassen.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Tjänstekontrakt, särskilt på området för fastighetsförvaltningstjänster, kan i vissa fall omfatta byggentreprenad.Dienstleistungsaufträge, insbesondere im Bereich der Grundstücksverwaltung, können unter bestimmten Umständen Bauleistungen umfassen.
Offentliga tjänstekontrakt, särskilt på området för fastighetsförvaltningstjänster, kan i vissa fall omfatta byggentreprenad.Öffentliche Dienstleistungsaufträge, insbesondere im Bereich der Grundstücksverwaltung, können unter bestimmten Umständen Bauleistungen umfassen.