"sjötransport" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

sjötransportBeförderung auf dem Seeweg

Beispieltexte mit "sjötransport"

Sjötransport är som redan nämnts en sektor som är utsatt för hård internationell konkurrens.Wie bereits erwähnt, herrscht im Seeverkehr ein scharfer internationaler Wettbewerb.
Riktlinjerna gäller bara sjötransport.Die vorliegenden Leitlinien gelten ausschließlich für den Seeverkehr.
Nedan kallade riktlinjerna för sjötransport.Nachstehend als „Leitlinien für den Seeverkehr“ bezeichnet.
Överensstämmelse med målen i riktlinjerna för sjötransportErfüllung der Ziele der Leitlinien für den Seeverkehr
Sjöfartsindustrin är oskiljaktigt förbunden med sjötransport.Die maritimen Industrien sind untrennbar mit dem Seeverkehr verbunden.
Avskiljning och muddring i sig berättigar inte till statligt stöd till sjötransport.Die Bagger- oder Aushubarbeiten als solche kommen für staatliche Beihilfen für den Seeverkehr nicht in Betracht.
Ska uppdelas efter Passagerarbefordran till sjöss, Godsbefordran till sjöss samt Övrig sjötransport.Eine Untergliederung in Personenbeförderung im Seeverkehr, Güterbeförderung im Seeverkehr und Sonstige Seetransportleistungen wird verlangt.
Stöd till förmån för sjöfartssektorn måste undersökas separat utifrån riktlinjerna för sjötransport.Beihilfen zugunsten des Seeverkehrs sind insbesondere auf der Grundlage der Leitlinien für den Seeverkehr zu prüfen.
Bestämmelserna i riktlinjerna för sjötransport gäller ”sjötransport”-verksamhet.Die Bestimmungen der Leitlinien für den Seeverkehr gelten für „Seeverkehrstätigkeiten“.
I riktlinjerna för sjötransport tillåts sådant stöd upp till ett tak på 100 % befrielse från avgifter.Die Leitlinien für den Seeverkehr lassen solche Beihilfen bis höchstens 100 % Befreiung von den Beiträgen zu.
Dessa regler omfattar allt stöd till förmån för sjötransport som beviljas av en Efta-stat eller finansieras med statliga medel.Die vorliegenden Leitlinien gelten für jede von EFTA-Staaten oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe zugunsten des Seeverkehrs.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Avser stödet sjötransportsektorn?Ist die Beihilfe für den Seeverkehr bestimmt?
Tillämpning på sjötransportverksamhetenAnwendung auf Seeverkehrstätigkeiten
Sjötransporttjänsterna är av stor betydelse för EES-området.Die Seeverkehrsdienste sind für den Europäischen Wirtschaftsraum von lebenswichtiger Bedeutung.
Definition av EES-registrering med avseende på bestämmelserna i kapitel 24A om stöd till sjötransportDefinition der Register der EWR-Staaten zum Zwecke der in Kapitel 24A enthaltenen Vorschriften über Beihilfen im Seeverkehr
Infrastruktur för sjötransporter och sjömotorvägarSeeverkehrsinfrastruktur und meeresautobahnen
Prioriteringar för utbyggnad av infrastruktur för sjötransporterPrioritäten für den Aufbau der Seeverkehrsinfrastruktur
Infrastruktur för sjötransporter ska särskilt omfatta följande komponenter:Die Seeverkehrsinfrastruktur umfasst insbesondere
För infrastruktur för inlandssjöfart och infrastruktur för sjötransporter:für die Binnenschifffahrts- und Seeverkehrsinfrastruktur:
förbättra en tillförlitlig, effektiv, säker och miljövänlig sjötransport,einen sichereren, effizienteren, zuverlässigeren und umweltfreundlicheren Seeverkehr sicherzustellen,
förbättra en tillförlitlig, effektiv, säker och miljövänlig sjötransport,weitere Verbesserungen im Hinblick auf einen sicheren, effizienten, zuverlässigen und umweltfreundlichen Seeverkehr,
underlätta sjötransporter och främja sjömotorvägar till och från tredjeländer.Erleichterung des Seeverkehrs und Förderung von Meeresautobahnverbindungen mit Drittländern.