"samarbetet" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch

Beispieltexte mit "samarbetet"

Samarbetet kan omfattaBereiche der Zusammenarbeit können unter anderem folgende sein:
Form för samarbetetFormen und Mittel der Zusammenarbeit
Samarbetet kan särskilt omfattaDie Zusammenarbeit kann insbesondere Folgendes umfassen:
Samarbetet ska ha till syfte attMit dieser Zusammenarbeit werden folgende Ziele verfolgt:
Samarbetet ska omfatta följande frågor:Die Zusammenarbeit wird sich auf folgende Themen erstrecken:
Samarbetet ska bedrivas på följande sätt:Die Zusammenarbeit kann in folgender Form erfolgen:
Samarbetet ska särskilt inriktas på följande:Die Zusammenarbeit konzentriert sich insbesondere
samarbetet mellan de nationella standardiseringsorganen och de europeiska standardiseringsorganisationerna.die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Normungsorganisationen und den europäischen Normungsorganisationen.
Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta vissa pilotprojekt för unga människor,Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des Abkommens sollte auf die Pilotprojekte zur Förderung der Partizipation junger Menschen ausgeweitet werden.
Om offret upphör med samarbetet.das Opfer die Zusammenarbeit einstellt oder
De löpande utgifterna för samarbetet.die laufenden Kosten der Zusammenarbeit;
Öka stabiliteten och det regionala samarbetet.Stärkung der Stabilität und der regionalen Zusammenarbeit.
För att uppfylla dessa villkor bör ett samarbetskoncept ligga till grund för samarbetet.Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, sollte die Zusammenarbeit auf einem kooperativen Konzept beruhen.
De behöriga myndigheterna får utbyta behöriga tjänstemän i syfte att förbättra samarbetet.Die zuständigen Behörden können einen Beamtenaustausch zur Verbesserung der Zusammenarbeit organisieren.
Det bör därför införas bestämmelser om mer direkta kontakter mellan organen, för att förstärka och påskynda samarbetet.Daher sollten direktere Kontakte zwischen den Verwaltungsdienststellen vorgesehen werden, um die Zusammenarbeit zu verbessern und zu beschleunigen.
Organiserad brottslighet, illegal handel, narkotika, penningtvätt och terrorism Ytterligare öka det internationella samarbetet.Organisierte Kriminalität, illegaler Handel, Drogen, Geldwäsche und Terrorismus Weiterer Ausbau der internationalen Zusammenarbeit.
Ekonomiska samarbetet i Asien och StillahavsområdetAsiatisch-Pazifische Wirtschaftszusammenarbeit
Stärka det administrativa samarbetet inom tullsektorn.Stärkung der administrativen Zusammenarbeit im Zollwesen.
Gemensam förklaring om samarbetet rörande resehandlingarGemeinsame erklärung über die zusammenarbeit bei reisedokumenten
Parterna i samarbetet kallas utövare av gemensam verksamhet.Diese Parteien werden gemeinschaftlich Tätige genannt.
SOM ÖNSKAR främja samarbetet avseende fredlig användning av kärnenergi,IN DEM WUNSCH, ihre Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie auszubauen,
genom att utbyta information och förstärka samarbetet mellan konkurrensmyndigheterna.Austausch von Informationen und Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den Wettbewerbsbehörden.
Stärka det regionala samarbetet så att processen för flyktingars återvändande påskyndas.Intensivierung der regionalen Zusammenarbeit zwecks Beschleunigung des Rückkehrprozesses.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

samarbetet.Auswirkungen der Maßnahmen im Rahmen des Programms auf die Zusammenarbeit;
Samarbetets och biståndets utövandeDurchführung der Zusammenarbeit und der Amtshilfe
Samarbetets karaktär kan variera beroende på de specifika partnerländerna.Die Art der Zusammenarbeit kann je nach Partnerland variieren.
Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta vissa förberedande åtgärder för samarbete på kulturområdet.Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des Abkommens sollte auf die vorbereitenden Maßnahmen für die Zusammenarbeit im Kulturbereich ausgeweitet werden.
Användning av euro bland medlemsstater utanför eurosamarbetetVerwendung des Euro durch nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende Mitgliedstaaten
Utvecklingssamarbetet inriktas i huvudsak på följande områden:Die Entwicklungszusammenarbeit betrifft vorrangig folgende Bereiche:
Nätverkssamarbetet mellan myndigheten och organisationerna i förteckningenVernetzung der Behörde mit den im Verzeichnis aufgeführten Organisationen
I samarbetet över gränserna ska partner från minst två medlemsstater ingå.In die transnationale Zusammenarbeit sind Partner aus mindestens zwei Mitgliedstaaten eingebunden.
Nätverksamarbetet genom europeiska nätverket för landsbygdsutveckling ska ha som mål attDie Vernetzung durch das europäische Netzwerk für die Entwicklung des ländlichen Raums soll
de förfaranden som rör samarbetet och biståndet mellan kontrollmyndigheter och kontrollorgan,die Verfahren für die Zusammenarbeit und Amtshilfe zwischen Kontrollbehörden und -einrichtungen;
Öka det internationella samarbetet och genomföra relevanta internationella konventioner om terrorism.Ausbau der internationalen Zusammenarbeit und Umsetzung aller relevanten internationalen Übereinkünfte im Bereich der Terrorismusbekämpfung.
Ytterligare stärka det administrativa samarbetet på tullområdet i överensstämmelse med interimsavtalet.Weiterer Ausbau der administrativen Zusammenarbeit im Zollwesen im Einklang mit dem Interimsabkommen.