"regleringsår" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
regleringsårLandwirtschaftsjahr

Beispieltexte mit "regleringsår"

Denna punkt ska tillämpas under de första tre månaderna av varje regleringsår.Dieser Absatz gilt für die ersten drei Monate jedes Wirtschaftsjahrs.
F110: Regleringsår eller -periodF110: Wirtschaftsjahr oder Zeitraum
överföras till kvotproduktionen för nästa regleringsår i enlighet med artikel 141,gemäß Artikel 141 auf die Erzeugung innerhalb der Quote des nächsten Wirtschaftsjahres übertragen werden,
I dessa ansökningar skall det anges vilket regleringsår eller vilken leveransperiod som avses.In den Anträgen ist das Wirtschaftsjahr oder der Lieferzeitraum anzugeben, auf das/den sie sich beziehen.
Finland får lämna nationellt stöd på upp till 350 EUR per hektar och regleringsår till sockerbetsodlare.Finnland kann Zuckerrübenerzeugern je Wirtschaftsjahr nationale Zahlungen von bis zu 350 EUR pro Hektar gewähren.
Den tullkvot som anges i bilagan skall öppnas för varje regleringsår som löper från den 1 juli till den 30 juni.Das Zollkontingent im Anhang wird für jedes Wirtschaftsjahr vom 1. Juli bis 30. Juni eröffnet.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Regleringsåren ska ha följande löptid:Folgende Wirtschaftsjahre werden festgesetzt:
Regleringsåret för de produkter som anges i artikel 1 skall börja den 1 juli och sluta den 30 juni följande år.Das Wirtschaftsjahr beginnt für die in Artikel 1 genannten Erzeugnisse am 1. Juli und endet am 30. Juni des folgenden Jahres.
F110: Regleringsår, kalenderår eller periodF110: Wirtschaftsjahr, Kalenderjahr oder Zeitraum
Sista datum för sådd under regleringsåret 2004/2005Frist für die Aussaat für das Wirtschaftsjahr 2004/05
Produktionsavgifter för regleringsåret 2005/06 och föregående årProduktionsabgaben im Wirtschaftsjahr 2005/2006 und in den Vorjahren
Behöver anges endast om fälten F511 och F512 ändras under regleringsåret.Außer wenn sich die Felder F511 und F512 während des Wirtschaftsjahres nicht ändern.
om fastställande av avkastningen av oliver och olja för regleringsåret 2003/04zur Festsetzung der Olivenerträge und der Olivenölerträge für das Wirtschaftsjahr 2003/04
har levererats till användaren senast den 30 november det påföljande regleringsåret.er bzw. sie dem Verwender spätestens am 30. November des folgenden Wirtschaftsjahres geliefert worden ist.
Följaktligen bör minimipriset och produktionsstödet fastställas för regleringsåret 2004/05.Es sind jetzt der Mindestpreis und die Produktionsbeihilfe festzusetzen, die im Wirtschaftsjahr 2004/05 angewandt werden.