"ränta" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

räntaZins
RäntaBehandlung von Zinsen

Beispieltexte mit "ränta"

Ränta på in- och utlåningZinsen auf Einlagen und Kredite
Ränta på obligationer och förlagsbevisZinsen auf langfristige Schuldverschreibungen
ränta eller övriga intäkter på sådana konton,Zinsen und sonstigen Erträge dieser Konten,
Ränta på växlar och liknande kortfristiga objektZinsen auf kurzfristige Schuldverschreibungen
ränta eller övriga intäkter från dessa konton, ellerZinsen und sonstigen Erträge dieser Konten oder
ränta eller övriga intäkter på sådana konton, ellerZinsen und sonstigen Erträgen dieser Konten oder
Ränta [procentvärde eller i tillämpliga fall en referensränta och en procentsats som anger kreditgivarens risk för räntespread]Zinssatz: [Wert in Prozent oder, falls zutreffend, Angabe eines Referenzzinssatzes und Prozentwerts der Zinsmarge des Kreditgebers]
Skuldebrev med blandad räntaSchuldverschreibungen mit gemischtem Zinssatz
Skuldebrev med rörlig räntaSchuldverschreibungen mit veränderlichem Zinssatz
Klassificering per typ av räntaKlassifizierung nach Art des Zinssatzes
Förordnanden i domen och räntaTenor der Entscheidung und zugesprochene Zinszahlung
Kupong med mindre än 3 % räntaCoupon von weniger als 3 %
Klassificering av finansiella transaktioner efter typ av räntaKlassifikation der finanziellen Transaktionen nach Art des Zinssatzes
Vid återbetalning behöver de berörda tullmyndigheterna inte betala ränta.Im Falle der Erstattung sind von den betreffenden Zollbehörden keine Zinsen zu zahlen.
Fast ränta led 1Festsatz, Leg 1
Rörlig ränta led 1Variabler Satz, Leg 1
varav: ränta före FISIMDavon: Zinsen vor FISIM
Riskfri ränta före skattRisikofreier Zins vor Steuern
Upplupen ränta på utlåningaufgelaufene Zinsforderungen aus Krediten:
Upplupen ränta på inlåningVerbindlichkeiten aus aufgelaufenen Zinsen auf Einlagen
Upplupen ränta på emitterade skuldebrevaufgelaufene Zinsen auf begebene Schuldverschreibungen

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

räntabilitetRentabilität
Beräkning av dröjsmålsräntaBerechnung der Verzugszinsen
Livförsäkringsförmåner och livräntaAnsprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen
Lönsamhet & räntabilitetRentabilität und Kapitalrendite („RoI“)
Räntabilitet – Index (2009 = 100)Kapitalrendite — Index (2009 = 100)
Räntabilitet på den totala marknadenKapitalrendite auf dem Gesamtmarkt
Räntabiliteten ökade däremot med 34 % under perioden 2009–2012.Die Kapitalrendite hingegen fiel von 2009 bis 2012 um 34 %.
Räntabilitet (nettovinst i procent av investeringarnas bokförda nettovärde) [18]RoI (Nettogewinn in % des Nettobuchwerts der Investitionen) [18]
Räntan ska fastställas två affärsdagar före dagen för varje kreditutnyttjande.Der Zinssatz wird zwei Geschäftstage vor jeder Inanspruchnahme festgesetzt.
Ränteswappar (betala rörlig ränta/erhålla fast ränta) baserade på en viss banks bästa ränta.Zinsswaps (receive fixed, pay variable) auf Basis des Leitzinses einer bestimmten Bank.
Räntan måste vara åtminstone lika hög som den referensränta som antas av övervakningsmyndigheten.Der Zinssatz muss mindestens den von der Überwachungsbehörde festgelegten Referenzzinssätzen entsprechen.
Försenade betalningar och dröjsmålsräntaZahlungsfristen und Verzugszinsen
Villkoren i den officiella handlingen/förlikningen inför domstol och räntaInhalt der öffentlichen Urkunde/des gerichtlichen Vergleichs und Zinsen
varav: upplupen ränta på låndavon: aufgelaufene Zinsen auf Kredite
varav: upplupen ränta på inlåningdavon: aufgelaufene Zinsen auf Einlagen
Lönsamhet, räntabilitet och kassaflödeRentabilität, Kapitalrendite und Cashflow
Information om ändringar i krediträntanAngaben zu Änderungen des Sollzinssatzes
Moduler – investeringar och räntabilitetModule — Investitionen und Kapitalrendite
Kassaflöde, investeringar och räntabilitetCashflow, Investitionen und Kapitalrendite
Kupongränta och eventuellt tillhörande indexNominalcoupon und etwaiger Referenzindex