"politik" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

politikPolitik

Beispieltexte mit "politik"

ekonomisk politikWirtschaftspolitik
offentlig politiköffentliche Politik
agromonetär politikAgrarwährungspolitik
internationell politikinternationale Politik
EU-politik–nationell politikEU-Politik - nationale Politik
tillnärmning av politikAnnäherung der Politiken
enhetlig monetär politikeinheitliche Währungspolitik
Forskning och annan inre politikForschung und andere interne Politikbereiche
Underlag för analys och politikInstrument für Analyse und Politik
Förekomsten av en statlig politikPolitik der chinesischen Regierung
Alla slags objekt som rör politik.Jedes für politische Angelegenheiten relevante Objekt.
Procentuell ökning av insatser till stöd för EU:s politikProzentuale Steigerung der Interventionen zur Unterstützung der EU-Politik
Ledamot av högsta nationella säkerhetsrådet, vilket utformar Irans kärntekniska politik.Mitglied des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, der die Atompolitik Irans festlegt.
Förbättra medvetandet och kunskaperna hos allmänheten om unionsrätten och unionens politik.bessere Aufklärung der Öffentlichkeit und Erweiterung ihrer Kenntnisse über das Unionsrecht und die Unionspolitiken;
Att stödja unionens politik för kärnsäkerhetUnterstützung der Politik der Union zur Sicherheit und Gefahrenabwehr im Nuklearbereich
Att stödja unionens politik för kärnsäkerhet.Unterstützung der Politik der Union zur Sicherheit und Gefahrenabwehr im Nuklearbereich.
Att stödja unionens politik för kärnsäkerhet.Unterstützung der Politik der Union zur nuklearen Sicherheit und Gefahrenabwehr im Nuklearbereich.
Generaldirektoratet för EU-intern politik (GD IPOL)Generaldirektion Interne Politikbereiche (GD IPOL)
Synergier med unionens övriga politik ska eftersträvas.Synergien mit anderen Unionspolitiken werden angestrebt.
Överensstämmelse med unionens politik och unionsrättenEinhaltung der Politik und des Rechts der Europäischen Union
Synergier med unionens övriga politik kommer att eftersträvas.Es werden Synergien mit anderen Unionspolitiken angestrebt.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

jordbrukspolitikAgrarpolitik
livsmedelspolitikErnährungspolitik
bankpolitikBankpolitik
budgetpolitikHaushaltspolitik
handelspolitikHandelspolitik
gemensam handelspolitikgemeinsame Handelspolitik
gemensam fiskeripolitikgemeinsame Fischereipolitik
gemensam jordbrukspolitikGemeinsame Agrarpolitik
regional jordbrukspolitikregionale Agrarpolitik
nationell jordbrukspolitiknationale Agrarpolitik
samordning av EMU-politikKoordinierung der WWU-Politiken
hälso- och sjukvårdspolitikGesundheitspolitik
kvot inom jordbrukspolitikenlandwirtschaftliche Quotenregelung
strukturpolitik inom jordbruketAgrarstrukturpolitik
den europeiska grannskapspolitikenEuropäische Nachbarschaftspolitik
Aktiv och preventiv arbetsmarknadspolitikAktive, präventive Arbeitsmarktpolitiken
kommittén för utrikes- och säkerhetspolitikPolitisches und Sicherheitspolitisches Komitee
Prioriterade områden för delprogrammet KlimatpolitikSchwerpunktbereiche des Teilprogramms "Klimapolitik"
Tilldelning per typ av finansiering inom delprogrammet KlimatpolitikZuweisung nach Finanzierungsformen im Rahmen des Teilprogramms „Klimapolitik“
Beslut Atalanta/1/2013 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitikBeschluss Atalanta/1/2013 des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees
Specifika kriterier och poängsystem för projekt inom delprogrammet KlimatpolitikSpezifische Kriterien und Punktesystem für Projekte im Bereich „Klimapolitik“
Särskilt kriterium för bidragsberättigande för projekt inom delprogrammet KlimatpolitikSpezifisches Förderkriterium für Projekte im Rahmen des Teilprogramms „Klimapolitik“
avtal om socialpolitik (EU)Abkommen über die Sozialpolitik (EU)
En beskrivning av utdelningspolitik.Beschreibung der Dividendenpolitik.
Förenlighet med annan unionspolitik.Übereinstimmung mit anderen Bereichen der Unionspolitik;
Återkravspolitikens syfte och principerZweck und Grundsätze der Rückforderungspolitik
En kort bakgrund till återkravspolitikenKurzüberblick über die bisherige Rückforderungspolitik
reformering av den gemensamma jordbrukspolitikenReform der GAP
Utarbeta en utbildnings och rekryteringspolitik.Weiterentwicklung der Ausbildungs- und Einstellungspolitik.