"penningtvätt" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

penningtvättGeldwäsche

Beispieltexte mit "penningtvätt"

Narkotikaprekursorer och penningtvättDrogenausgangsstoffe und Geldwäsche
Penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG [33].Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [33];
Bekämpa organiserad brottslighet, smuggling, narkotika och penningtvättBekämpfung von organisierter Kriminalität, Menschenhandel, Drogenhandel und Geldwäsche:
De är även överens om behovet av att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra penningtvätt.Ferner kommen sie überein, alle zweckdienlichen Anstrengungen zur Verhinderung der Geldwäsche zu unternehmen.
Förbättra lagstiftningen mot penningtvätt och slutföra inrättandet av ett effektivt system för bekämpning av penningtvätt.Verbesserung der Gesetzgebung im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und Schaffung eines effektiven Geldwäschepräventionssystems.
Se till att lagstiftningen om penningtvätt efterlevs.Durchsetzung der geltenden Geldwäschebestimmungen.
Bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansieringBekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus
Stärka kampen mot ekonomisk brottslighet (inbegripet penningtvätt och valutaförfalskning).Verstärkte Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzverbrechen (einschließlich Geldwäsche und Geldfälschung).
Organiserad brottslighet, illegal handel, narkotika, penningtvätt och terrorism Ytterligare öka det internationella samarbetet.Organisierte Kriminalität, illegaler Handel, Drogen, Geldwäsche und Terrorismus Weiterer Ausbau der internationalen Zusammenarbeit.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Uppgiftsskydd, förhindrande av penningtvätt, administrativa eller restriktiva åtgärder och relaterade frågorDatenschutz, Geldwäschebekämpfung, Verwaltungsmaßnahmen oder restriktive Maßnahmen und damit zusammenhängende Aspekte
Särskilt i Montenegro: Genomföra en lag mot penningtvätt, särskilt genom enheten för ekonomiska undersökningar.Insbesondere in Montenegro: Umsetzung des Geldwäschegesetzes, insbesondere durch Einrichtung einer Finanzermittlungsstelle.
alla tecken på konkurrensbegränsande beteende, marknadsmissbruk, penningtvätt, finansiering av terrorism eller brottslig verksamhet,”etwaige Hinweise auf wettbewerbsschädigendes Verhalten, Marktmissbrauch, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder kriminelle Tätigkeiten;“