"parkeringsplats" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
parkeringsplatsParkplatz

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatserMarkierung von Fahrbahnen und Parkplätzen.
Antalet olika parkeringsplatser och parkeringsområden på deras territorium.die Anzahl der in ihrem Hoheitsgebiet vorhandenen Parkplätze und Stellplätze;
I Opaks värdering ingår även kostnadsberäkningar för parkeringsplatserna.Die von OPAK vorgenommene Schätzung des Marktwertes umfasst auch Kostenschätzungen für die Stellplätze.
För bruk på vägbanor, parkeringsplatser, vägrenar och i övrigt utanför byggnaderZur Verwendung auf Fahrbahnen, Parkflächen, befestigten Randstreifen und außerhalb von Gebäuden
Områden som används för vägtransporter, t.ex. vägar, parkeringsplatser och bensinstationer.Für den Straßenverkehr genutzte Flächen, z. B. Straßen, Parkplätze, Tankstellen.
Alla offentliga och privata operatörer av parkeringsplatser ska säkerställa informationens trovärdighet för varje ny prioriterad zon.Alle öffentlichen und privaten Parkplatzbetreiber gewährleisten für jede neue Prioritätszone die Zuverlässigkeit der Informationen.
Elektriska signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för vägar, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfältElektrische Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrsüberwachungs- und Verkehrssteuerungsgeräte für Straßen, Binnenwasserstraßen, Parkplätze oder Parkhäuser, Hafenanlagen oder Flughäfen