"miljöpåverkan" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

miljöpåverkanAuswirkung auf die Umwelt

Beispieltexte mit "miljöpåverkan"

Exempel på miljöaspekter och miljöpåverkanBeispiele für Umweltaspekte und ihre Umweltauswirkungen
förhindra eller mildra negativ miljöpåverkan.negative Umweltauswirkungen zu verhindern oder zu mindern.
Förhållandet mellan verksamheter, miljöaspekter och miljöpåverkanBeziehung zwischen Tätigkeiten, Umweltaspekten und Umweltauswirkungen
Dessa parametrar kommer att avse fordonens fysiska egenskaper, motoregenskaper och miljöpåverkan.Die Parameter spiegeln die Eigenschaften der Fahrzeuge hinsichtlich Bauweise, Motorisierung und Umweltfreundlichkeit wider.
Teknik som möjliggör energieffektiva system och energieffektiva byggnader med låg miljöpåverkanTechnologien für energieeffiziente Systeme und energieeffiziente und umweltverträgliche Gebäude
Förberedelse och drivande av experimentella program för att utveckla fiskeredskap som minskar miljöpåverkan.Vorbereitung und Durchführung von Versuchsprogrammen zur Entwicklung von Fanggeräten mit verringerten Umweltauswirkungen;
åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, buller och, i förekommande fall, annan negativ miljöpåverkan.Maßnahmen zur Minderung von Treibhausgasemissionen, Lärm und gegebenenfalls anderer negativer Auswirkungen auf die Umwelt.
Betydelsen av den miljöpåverkan som är förenad med verksamheten.Bedeutung der damit verbundenen Umweltauswirkungen;
Standarderna bör ta hänsyn till miljöpåverkan under produkternas och tjänsternas hela livscykel.Normen sollten über den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen hinweg den Umweltauswirkungen Rechnung tragen.
Minskad miljöpåverkan av fisket, bl.a. genom åtgärder för att förbättra fiskeredskapens selektivitetVerringerung der Umweltauswirkungen des Fischfangs, unter anderem durch Maßnahmen zur Verbesserung der Selektivität der Fanggeräte
En regelbunden kontroll ska göras för att kartlägga miljöpåverkan (t.ex. elektriska eller magnetiska flöden, kabelhastighet, osv.).Es ist regelmäßig zu überprüfen, ob Einwirkungen von Umgebungseinflüssen (wie durch elektrische oder magnetische Ströme, Kabelbewegungen usw.) vorliegen.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Hantering av kärnavfall, miljöpåverkan, grundläggande kunskaper och forskning om nedläggning.Entsorgung radioaktiver Abfälle, Umweltauswirkungen, grundlegende Kenntnisse und Forschung zur Stilllegung,
en miljöanalys visar att investeringen inte kommer att ha någon avsevärd negativ miljöpåverkan;mit einer Umweltanalyse nachgewiesen wird, dass die Investition keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen haben wird;
Minska fiskets miljöpåverkan, bl.a. genom åtgärder för att förbättra fiskeredskapens selektivitet.Verringerung der Umweltauswirkungen des Fischfangs, unter anderem durch Maßnahmen zur Verbesserung der Selektivität der Fanggeräte.
Minska fiskets miljöpåverkan, bl.a. genom åtgärder för att förbättra fiskeredskapens selektivitet.Verringerung der Umweltauswirkungen des Fischfangs, unter anderem durch Maßnahmen zur Verbesserung der Selektivität der Fanggeräte;
Om den förvaltas på ett hållbart sätt kan den minska primärproduktionens och försörjningskedjans sammanlagda miljöpåverkan.Mit einer nachhaltigen Bewirtschaftung lässt sich die ökologische Bilanz der Primärproduktion und der Versorgungskette insgesamt verbessern.
Informationen skall även omfatta en kort utvärdering med avseende på målvärdena och relevanta uppgifter om hälsoeffekter och miljöpåverkan.Hinzu kommen ferner eine kurze Beurteilung anhand des Zielwerts sowie einschlägige Angaben über gesundheitliche Auswirkungen und Umweltfolgen.
Förberedelse och genomförande av vetenskapliga undersökningar och experimentella program för att bedöma och begränsa fiskemetodernas miljöpåverkan.Vorbereitung und Ausführung von wissenschaftlichen Erhebungen und Versuchsprogrammen zur Bewertung und Eindämmung der Umweltauswirkungen von Fangtätigkeiten;