"mervärde" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

mervärdeWertschöpfung

Beispieltexte mit "mervärde"

Cellernas mervärdeMehrwert der Zellen
Mervärde för unionenMehrwert für die Union
Partnerskap och mervärdePartnerschaften und Mehrwert
Mervärde för EU: övriga aspekterEuropäischer Mehrwert: andere Aspekte
Mervärde för EU: bidrag till projektämnenaEuropäischer Mehrwert: Beitrag zu den Projektbereichen
Mervärde för EU: reproducerbarhet och överförbarhetEuropäischer Mehrwert: Wiederholbarkeit und Übertragbarkeit
Mervärde för EU: flera syften, synergier och integrationEuropäischer Mehrwert: mehrere Zwecke, Synergien und Integration
Mervärde för EU: transnationellt, miljöanpassad upphandling, genomslagEuropäischer Mehrwert: transnational, umweltgerechtes Beschaffungswesen, Übernahme
Mervärde för EU: Omfattning och kvalitet med avseende på bidraget till målenEuropäischer Mehrwert: Umfang und Qualität des Beitrags zu den Zielen
Mervärde för EU: kvaliteten när det gäller flera syften, synergier och integrationEuropäischer Mehrwert: Qualität des Mehrzwecks, der Synergien und Integration
uppvisa ett europeiskt mervärde.einen europäischen Mehrwert aufweisen.
Projekt av gemensamt intresse bör ha ett europeiskt mervärde.Vorhaben von gemeinsamem Interesse sollten einen europäischen Mehrwert aufweisen.
En sådan potential skulle i normala fall utgöra ett mervärde.Ein solches Potenzial bedeutet in der Regel einen Wertzuwachs.
Programmet ska finansiera åtgärder med ett europeiskt mervärde.Aus dem Programm werden Maßnahmen mit europäischem Mehrwert finanziert.
Även nationella projekt och småskaliga projekt kan ha ett europeiskt mervärde.Auch einzelstaatliche und kleinere Projekte können einen europäischen Mehrwert haben.
Dessa kriterier bör inbegripa en bedömning av de föreslagna åtgärdernas europeiska mervärde.Diese Kriterien sollten die Bewertung des europäischen Mehrwerts der vorgeschlagenen Maßnahmen einschließen.
Underliggande principer för bedömning av en samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys och europeiskt mervärdeGrundprinzipien für die Bewertung der sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse und des europäischen Mehrwerts
Motivering och mervärde för unionenBegründung und Mehrwert für die Union
det europeiska mervärde som avses i artikel 3,den europäischen Mehrwert gemäß Artikel 3;
Det mervärde som en insats från unionens sida tillför.Mehrwert einer Intervention der Union;
Vart och ett av dessa mål har visat sig ha ett högt mervärde för unionen.Jedes dieser Ziele ist für sich genommen nachweislich von hohem europäischem Mehrwert.
Användningen av termen ger produkten ett mervärde i förhållande till liknande produkter.die Verwendung der Angabe verleiht dem Erzeugnis im Vergleich zu einem vergleichbaren Erzeugnis einen Mehrwert und
Följaktligen har de en tydlig övergripande natur och utgör en källa till mervärde för unionen.Sie sind daher eindeutig horizontaler Art und liefern einen Mehrwert auf Unionsebene.
De geografiska beteckningarnas och de garanterade traditionella specialiteternas mervärde baseras på konsumenternas förtroende.Der Mehrwert der geografischen Angaben und der garantiert traditionellen Spezialitäten basiert auf dem Vertrauen der Verbraucher.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Mervärdesskattebelopp till normalskattesatsMehrwertsteuerbetrag zum Mehrwertsteuernormalsatz
Mervärdet av åtgärder på unionsnivå.Mehrwert der Maßnahme auf Unionsebene;
Mervärdesskattebelopp till reducerad skattesatsMehrwertsteuerbetrag zum ermäßigten Mehrwertsteuersatz
Mervärdesskatt (moms) skall inte vara ersättningsberättigande.Die Mehrwertsteuer ist nicht erstattungsfähig.
Mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångsterMehrwert, Produktqualität und Nutzung unerwünschter Fänge
Mervärdet av parlamentets förfarande för beviljande av ansvarsfrihetMehrwert durch das Entlastungsverfahren des Parlaments
Mervärdesskattebelopp som ska betalas med angivande av den valuta som används.Betrag der zu zahlenden Mehrwertsteuer unter Angabe der verwendeten Währung;
Mervärdesskatteregistreringsnummer som tilldelats av medlemsstat(er) som en icke-etablerad beskattningsbar person [6]Vom Mitgliedstaat/Von den Mitgliedstaaten für gebietsfremde Steuerpflichtige erteilte Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer(n) [6]
ha ett europeiskt mervärde,europäischen Mehrwert erbringen,
Traditionella egna medel och mervärdesskattTraditionelle Eigenmittel und MwSt.
Normal mervärdesskattesats i konsumtionsmedlemsstatenMehrwertsteuernormalsatz im Mitgliedstaat des Verbrauchs
Reducerad mervärdesskattesats i konsumtionsmedlemsstatenErmäßigter Mehrwertsteuersatz im Mitgliedstaat des Verbrauchs
Det exakta mervärdesskattebeloppet ska redovisas och betalas.Es ist jeweils der genaue Mehrwertsteuerbetrag anzugeben und abzuführen.
Lämnas tom om inga mervärdesskatteförluster ännu har gjorts.Nicht auszufüllen, wenn bisher noch keine Mehrwertsteuereinnahmen verloren gingen.
Redovisningsuppgifterna uttrycks i monetära värden utan mervärdesskatt.Die wertmäßigen Buchführungsdaten werden ohne MwSt angegeben.