"medlare" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

medlareMittler

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Val av finansförmedlareAuswahl der zwischengeschalteten Finanzeinrichtungen
Urval av medverkande finansiella förmedlareAuswahl der teilnehmenden Finanzmittler
Indragning av godkännande av kreditförmedlareEntzug der Zulassung von Kreditvermittlern
den geografiska täckningen av finansförmedlare.geografischer Erfassungsbereich der zwischengeschalteten Finanzeinrichtungen.
En förklaring om hur kreditförmedlaren ersätts.Erläuterungen zur Art und Weise der Vergütung des Kreditvermittlers.
Kreditförmedlarens identitet och geografiska adress.die Identität und Anschrift des Kreditvermittlers,
Övervakning av kreditförmedlare och utsedda representanterBeaufsichtigung von Kreditvermittlern und benannten Vertretern
Informationskrav på kreditförmedlare och utsedda representanterInformationspflichten für Kreditvermittler und benannte Vertreter
bedrägeribekämpningsåtgärder som vidtagits av finansförmedlare,Betrugsbekämpfungsmaßnahmen der zwischengeschalteten Finanzeinrichtungen;
Uppgift om huruvida kreditförmedlaren erbjuder rådgivningstjänster.ob der Kreditvermittler Beratungsdienstleistungen anbietet,