"medborgarskap" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
medborgarskapStaatsangehörigkeit

Beispieltexte mit "medborgarskap"

dubbelt medborgarskapdoppelte Staatsangehörigkeit
Moderns medborgarskapLand der Staatsangehörigkeit der Mutter
europeiskt medborgarskapeuropäische Staatsbürgerschaft
Säkerhet och medborgarskapSicherheit und Unionsbürgerschaft
Bevismedel rörande medborgarskapNachweis der Staatsangehörigkeit
Medborgarskap a) libyskt, b) irländskt.Staatsangehörigkeit: a) libysch, b) irisch.
Medborgarskap eller hemvistlandet, om personen anses vara statslös:Staatsangehörigkeit(en) oder bei Staatenlosen das Land, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben:
Dödsfall efter kön, ålder, födelseår och medborgarskapSterbefälle nach Geschlecht, Alter, Geburtsjahr und Land der Staatsangehörigkeit
Levande födda efter moderns ålder, moderns födelseår och moderns medborgarskapLebendgeburten nach Alter der Mutter, Geburtsjahr der Mutter und Land der Staatsangehörigkeit der Mutter
GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA BEVIS FÖR MEDBORGARSKAPGEMEINSAME LISTE DER DOKUMENTE, DEREN VORLAGE ALS NACHWEIS DER STAATSANGEHÖRIGKEIT GILT
Alla övriga dokument som kan bidra till att fastställa den berörda personens medborgarskap.jedes sonstige Dokument, das dazu beitragen kann, die Staatsangehörigkeit der betreffenden Person festzustellen.
GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR MEDBORGARSKAPGEMEINSAME LISTE DER DOKUMENTE, DEREN VORLAGE ALS ANSCHEINSBEWEIS FÜR DIE STAATSANGEHÖRIGKEIT GILT
Bevis för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.Die Staatsangehörigkeit kann nicht mit ge- oder verfälschten Dokumenten nachgewiesen werden.
Tillräcklig bevisning för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.Die Staatsangehörigkeit kann nicht mit ge- oder verfälschten Dokumenten glaubhaft gemacht werden.
Tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen har erhållit medborgarskap i en medlemsstat.der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose hat die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats angenommen.
om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020zur Einrichtung des Programms "Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft" für den Zeitraum 2014 bis 2020
Intyg om medborgarskap eller andra officiella dokument i vilka medborgarskap nämns eller klart anges.Staatsangehörigkeitsbescheinigungen und sonstige amtliche Dokumente, aus denen die Staatsangehörigkeit deutlich hervorgeht.
Medborgarskap: det saudiska medborgarskapet återkallat, erhållit afghanskt medborgarskap av Talibanregimen.Staatsangehörigkeit: saudi-arabische Staatsangehörigkeit aberkannt, afghanische Staatsangehörigkeit vom Taliban-Regime verliehen.
Genom denna förordning inrättas ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (nedan kallat programmet).Mit dieser Verordnung wird ein Programm "Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft" (im Folgenden "Programm") aufgelegt.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Medborgarskap: medborgare i landet; utländsk medborgare: medborgare i ett annat EU-land; utländsk medborgare: medborgare i ett land utanför EU.Staatsangehörigkeit: Staatsangehöriger des Wohnsitzstaates; Nichtstaatsangehöriger: Staatsangehöriger eines anderen EU-Mitgliedstaats; Nichtstaatsangehöriger: Staatsangehöriger eines Nicht-EU-Staates,
Samma tekniska specifikationer som för ”Medborgarskap”.Nähere Erläuterungen wie für den Punkt „Land der Staatsangehörigkeit“.
Främja och stärka utövandet av rättigheter som grundar sig på unionsmedborgarskapet.Förderung und Verbesserung der Wahrnehmung der sich aus der Unionsbürgerschaft ergebenden Rechte;
Dödsfall enligt ålder, kön, födelseår, bosättningsregion, födelseland, medborgarskapsland och månad.Tode nach Alter, Geschlecht, Geburtsjahr, Wohnsitzregion, Geburtsland, Land der Staatsbürgerschaft und Geburtsmonat.
Enligt artikel 20 i EUF-fördraget ska unionsmedborgarskapet komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet.Gemäß Artikel 20 AEUV tritt die Unionsbürgerschaft zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu.
den efterlevande maken har förlorat sitt medborgarskap i den medlemsstaten som en följd av äktenskapet med den anställde eller egenföretagaren i fråga.sein überlebender Ehegatte die Staatsangehörigkeit dieses Mitgliedstaats durch Eheschließung mit dem Arbeitnehmer oder dem Selbstständigen verloren hat.