"marknadsövervakning" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

marknadsövervakningMarktüberwachung

Beispieltexte mit "marknadsövervakning"

Marknadsövervakning och kontrollförfarandeMarktaufsicht und Nachprüfungsverfahren
Marknadsövervakning ska genomföras i enlighet med direktiv 2009/125/EG.Die Marktaufsicht wird nach den Bestimmungen der Richtlinie 2009/125/EG durchgeführt.
Mätningar och kontrollförfarande vid marknadsövervakningMessungen und Nachprüfverfahren für die Marktaufsicht
Genomförande av det strategiska programmet för den inre marknaden samt marknadsövervakning.Verwirklichung des strategischen Binnenmarktprogramms und Überwachung des Marktes,
Genomförandeåtgärder för förordning (EG) nr 765/2008, både när det gäller infrastruktur och marknadsövervakning.Maßnahmen zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 sowohl in Bezug auf die Akkreditierungsinfrastrukturen als auch auf die Marktüberwachung,
Samordning av marknadsövervakning och tillsynKoordinierung der Marktüberwachungs- und Durchsetzungstätigkeit
Om modellerna inte längre är tillgängliga på unionsmarknaden kan marknadsövervakning inte utföras.Fall das/die Modell(e) auf dem Unionsmarkt nicht mehr erhältlich ist/sind, kann die Marktaufsicht nicht durchgeführt werden.
De behöriga myndigheterna skall samordna sin verksamhet när det gäller marknadsövervakning och tillsyn.Die zuständigen Behörden koordinieren ihre Marktüberwachungs- und Durchsetzungstätigkeit.
Myndigheterna för marknadsövervakning ska lämna information om provningsresultaten till andra medlemsstater och till kommissionen.Die Marktaufsichtsbehörden informieren die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über die Prüfergebnisse.