"markanvändning" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

markanvändningBodennutzung

Beispieltexte mit "markanvändning"

Undersökt markanvändningStichprobenhafte existierende Bodennutzung (Sampled existing land use)
Rutnätsindelad markanvändningRasterförmige existierende Bodennutzung
bestämning av markanvändningVerwendung des Bodens
Nomenklatur för markanvändningSystematik der Bodennutzung
Objekt gällande markanvändningObjekt zur existierenden Bodennutzung
Datamängd gällande markanvändningDatensatz zur existierenden Bodennutzung
Prov av gällande markanvändningProbe der existierenden Bodennutzung
Per ha och år för annan markanvändningje Hektar und Jahr für sonstige Flächennutzung
Skikt för det rumsliga datatemat markanvändningKartenebenen für das Geodatenthema ‚Bodennutzung‘
Struktur för det rumsliga datatemat markanvändningAufbau des Geodatenthemas ‚Bodennutzung‘
Det kan röra sig om både högintensiv och lågintensiv markanvändning.Zulässig sind Flächen mit dichter und lockerer Bebauung.
Referens till medlemmarna i datamängden undersökt gällande markanvändning.Verweis auf die Elemente des Datensatzes zur stichprobenhaften existierenden Bodennutzung.
Lista över markanvändningskategorier som ska användas i Inspires markanvändning.Liste der für das INSPIRE-Thema Bodennutzung zu verwendenden Bodennutzungskategorien.
Objekt gällande markanvändning (ExistingLandUseObject)Objekt zur existierenden Bodennutzung (ExistingLandUseObject)
Undersökt gällande markanvändning (ExistingLandUseSample)Probe der existierenden Bodennutzung (ExistingLandUseSample)
Rutnät för gällande markanvändning (ExistingLandUseGrid)Raster der bestehenden Bodennutzung (ExistingLandUseGrid)
Datamängd gällande markanvändning (ExistingLandUseDataSet)Datensatz zur existierenden Bodennutzung (ExistingLandUseDataSet)
Undersökt gällande markanvändning (Sampled existing land use)Bodennutzung (Sampled existing land use)
Rutnätsindelad gällande markanvändning (Gridded existing land use)Rasterförmige existierende Bodennutzung (Gridded existing land use)
Paketet gällande markanvändning omfattar följande rumsliga objekttyper:Die Gruppe ‚ExistierendeBodennutzung‘ enthält die folgenden Objektarten:

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Markanvändningsangivelsens rättsliga karaktär.Rechtsnatur der Bodennutzungsangaben.
Markanvändningsregleringens rättsliga karaktär.Rechtsnatur dieser bodennutzungsrelevanten Vorschrift.
procentsatslista över markanvändningsvärdeListe der prozentualen Anteile der Bodennutzungsangaben
Markanvändningsangivelsen är inte bindande.Die Bodennutzungsangabe ist nicht verbindlich.
Markanvändning, uttryckt i m2 bebyggt område.Flächenverbrauch, ausgedrückt in m2 bebauter Fläche.
Markanvändningsangivelsen är bindande för alla.Die Bodennutzungsangabe ist für jedermann verbindlich.
Markanvändningsangivelsen är definierad i lagstiftningen.Die Bodennutzungsangabe ist gesetzlich festgelegt.
Markanvändningsklass som dominerar i detta markanvändningsobjekt.In diesem Bodennutzungsobjekt hauptsächlich vorkommende Bodennutzungsklasse.
Markanvändningsangivelsen är endast bindande för vissa myndigheter.Die Bodennutzungsangabe ist nur für bestimmte Behörden verbindlich.
Markanvändningsregleringens rättsliga karaktär ur nationellt perspektiv.Rechtsnatur der bodennutzungsrelevanten Vorschrift aus nationaler Sicht.
Plats där markanvändningsprovet tas.Stelle auf die sich die Angabe der Bodennutzung bezieht.
Områden där markanvändningen är okänd.Flächen, bei denen die Bodennutzung/Bodenwidmung nicht bekannt ist.
Faktisk förekomst av markanvändningskategori inom objektet.Gibt an, ob das Objekt eine Bodennutzungskategorie beinhaltet.
Paketet planerad markanvändning omfattar följande rumsliga objekttyper:Die Gruppe ‚Geplante Bodennutzung‘ enthält die folgenden Objektarten:
Paketet undersökt markanvändning omfattar följande rumsliga objekttyper:Die Gruppe ‚Stichprobenhafte existierende Bodennutzung‘ enthält die folgenden Objektarten:
Regleringar som kompletterar zonindelningen och påverkar markanvändningen.Vorschriften zur Ergänzung der flächenhaften bodennutzungsrelevanten Zonierungen.
exploatering eller förändring av markanvändningen inom flygplatsens influensområde,Baumaßnahmen oder Änderungen der Flächennutzung im Umfeld des Flugplatzes;