"kväve" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

kväveStickstoff

Beispieltexte mit "kväve"

Kväve eller helium som bärgas.Stickstoff oder Helium als Hilfsträgergas.
kg N kilogram kvävekg N Kilogramm Stickstoff
Grödor som kräver små mängder kväveKulturen mit niedrigem Stickstoffbedarf
Avgaserna ska spädas ut med filtrerad omgivningsluft, syntetisk luft eller kväve.Die Abgase sind mit gefilterter Umgebungsluft, synthetischer Luft oder Stickstoff zu verdünnen.
Växtföljden får inte innehålla baljväxter eller andra växter som binder atmosfäriskt kväve.die Fruchtfolge umfasst weder Leguminosen noch andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden.
Kvantitet kväve (N) i mineralgödningsmedelStickstoffmenge (N) in Mineraldüngern
Gödselmedel som innehåller både kväve och fosforDüngemittel mit zwei Nährstoffen: Stickstoff und Phosphor
Vatten, syre, kväve och argon sammantaget 1900 μmol/molFür Wasser, Sauerstoff, Stickstoff und Argon kombiniert: 1900 μmol/mol.
Hjälpgaser: väte, helium, kväve och luft, av gaskromatografisk kvalitet.Hilfsgase: Wasserstoff, Helium, Stickstoff und Luft, rein, für die Gaschromatographie,
Utspädningen skall till övervägande del bestå av kväve och resten syre.Stickstoff muss der vorherrschende Verdünner mit dem Restsauerstoff sein.
Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosforAndere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend
Innehåll: Minst 16 % kväve i torkad substans, vilket motsvarar minst 94 % proteinGehalt: mindestens 16 % Stickstoff in der Trockenmasse, entsprechend mindestens 94 % Proteinen

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Kvävedioxid och kväveoxidStickstoffdioxid und Stickstoffoxide
Massa av kväveoxiderMasse der Stickoxide
Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska, inte nämnda eller inbegripna någon annanstansMineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel a. n. g.
Kväveoxidutsläppen uttryckta som kvävedioxid, i mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal.der als Stickstoffdioxid angegebene Stickstoffausstoß in mg/kWh Brennstoffeinsatz als Brennwert, auf die nächste ganze Zahl gerundet;
Ammoniumkväve NH4-N (som N)Ammoniumstickstoff NH4-N (als N)
I fråga om kväveoxider (NOx):bei Stickoxiden (NOx):
Krav för utsläpp av kväveoxiderAnforderungen hinsichtlich des Stickoxidausstoßes
Arealer med kvävebindande grödorFlächen mit stickstoffbindenden Pflanzen
Summan av kolväten och kväveoxiderKohlenwasserstoffe (HC) (g/kWh)
Effekter på kväveomsättning i markAuswirkungen auf die Stickstoffumwandlung im Boden
Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukterHerstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen