"koppar" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
kopparKupfer

Beispieltexte mit "koppar"

Koppar (Cu)-"lasrar" med en genomsnittlig utgångseffekt som överstiger 20 W.Kupfer-(Cu-)"Laser" mit einer mittleren Ausgangsleistung größer als 20 W,
Rör och rördelar av kopparRohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus Kupfer
Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av kopparSanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel und deren Teile aus Kupfer
Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och kopparChrom-, Mangan-, Blei- und Kupferoxide und -hydroxide
Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av kopparRohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Kupfer
Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av kopparKetten und Teile davon aus Kupfer
Polyetengranulat innehållande minst 10 men högst 25 viktprocent kopparPolyethylengranulat mit einem Kupfergehalt von 10 gHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 gHT
Underläggsbrickor, nitar, kilar, sprintar o.d. varor, ogängade, av kopparUnterlegscheiben, Niete, Splinte, Keile und ähnliche Waren, ohne Gewinde, aus Kupfer
Vattenlöslig koppar (Cu), om förekommandeWasserlösliches Kupfer (Cu), falls vorhanden
Begränsa koppar som matas in via bränslet.Begrenzung des Kupfereintrags über die Brennstoffe
monterade på ett underlag av koppar eller aluminiumauf einer Unterlage aus Kupfer oder Aluminium
Fjädrar av koppar (även kopparlegeringar) (exkl. urfjädrar)Federn aus Kupfer oder Kupferlegierungen) (ohne Uhrfedern)
Kloridoxider och hydroxidklorider av koppar och andra metallerChloridoxide und Chloridhydroxide von Kupfer und anderen Metallen
Frivilligt: Total koppar (Cu) kelaterad av godkända kelatbildare”Fakultativ: Gesamt-Kupfer (Cu), durch (einen) zugelassene(n) Chelatbildner chelatisiert“
Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form; kopparförlegeringarRaffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform; Kupfervorlegierungen

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Av kopparnickellegeringaus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel)
Profilelementets kopparinnehåll.Kupfergehalt des Profilelements.
Kopparklorofyll a: C55H72CuN4O5Kupferchlorophyll a: C55H72Cu N4O5
Producent/importör av kopparskrotet:Erzeuger/Einführer des Kupferschrotts:
Av kopparnickelzinklegering (nysilver)aus Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber)
Kopparkorrosion 3 tim., 50 °CKupferkorrosion bei 50 °C, 3 Stunden
Kopparinnehåll i det härledda markobjektet.Kupfergehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.
Kopparkomplex av klorofyller och klorofyllinerKupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline
Kopparnickelformat; myrsyra, kopparnickelsalt; [3]Ameisensäure, Kupfer-Nickel-Salz [3]
kopparoxid, manganoxid, zinkoxid och mangansulfatmonohydratKupfer(II)-oxid, Mangan(II)-oxid, Zinkoxid und Mangan(II)-sulfat-Monohydrat
Kopparskärsten, cementkoppar (utfälld koppar) (utom kopparpulver)Kupfermatte; Zementkupfer (gefälltes Kupfer) (ohne Kupferpulver)
kopparsulfatpentahydrat, kopparkarbonat och dikopparkloridtrihydroxidKupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfer(II)-carbonat, Di-Kupferchlorid-tri-Hydroxid
Flerskiktsfilm av poly(metylmetakrylat) och metalliserade skikt av silver och kopparMehrlagige Folie aus Polymethylmethacrylat sowie Silber- und Kupfermetallschichten
Duk, galler och nät, av järn-, stål- eller koppartråd; klippnät av järn, stål eller kopparGewebe, Gitter, Geflechte, aus Eisen-, Stahl- oder Kupferdraht; Streckbleche und -bänder, aus Eisen, Stahl oder Kupfer
Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av sådana slag som används i hushåll, icke elektriska, samt delar till sådana apparater, av kopparnicht elektrische Koch- und Heizgeräte von der im Haushalt verwendeten Art und Teile davon
zinkoxid, manganoxid och kopparoxidZinkoxid, Mangan(II)-oxid, Kupfer(II)-oxid
Minst 10 % kopparklorofyller totaltinsgesamt mindestens 10 % Kupferchlorophylle
I förteckningen ingår kopparsulfat.Auf dieser Liste steht auch Kupfersulfat-Pentahydrat.
manganoxid, järn(II)karbonat och kopparkarbonatMangan(II)-oxid, Eisencarbonat, Kupfer(II)-carbonat
Återstoder från elektrolytisk kopparraffinering, avkoppratSchleime und Schlämme, elektrolytische Kupferraffination, entkupfert
De huvudsakliga färgande beståndsdelarna är kopparfeofytiner.Hauptfarbstoffe sind die Kupferphaeophytine.
Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (nysilver)aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber)