"konjunktur" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

konjunkturKonjunktur

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

konjunkturcykelKonjunkturzyklus
konjunktursvängningKonjunkturwelle
konjunkturpolitikKonjunkturpolitik
konjunkturlagerkonjunkturelle Lagerbestände
konjunkturarbetslöshetkonjunkturelle Arbeitslosigkeit
Konjunkturrensat primärsaldo (13 + 6)Konjunkturbereinigter Primärsaldo (13 + 6)
vad upphandlingen gäller och i vilket konjunkturläge den genomförs,Art des Auftrags und Wirtschaftskonjunktur;
En analys av den effektiva risken hos unionens små och medelstora företag under en fullständig konjunkturcykel.die Analyse der tatsächlichen Risikobehaftung von KMU- der Union im Verlauf eines gesamten Konjunkturzyklus,
Dessa standarder ska beakta konjunkturvariationer och liknande systematiska variationer vad gäller aktieavkastningar.Diese Standards tragen Konjunkturzyklen und ähnlichen systematischen Schwankungen der Eigenkapitalrenditen Rechnung.
Dessa standarder ska beakta konjunkturvariationer och liknande systematiska variationer vad gäller fall av fallissemang.Diese Standards tragen Konjunkturzyklen und ähnlichen systematischen Schwankungen der Ausfallwerte Rechnung.
Samtidigt som det garanteras att det finns tillräcklig tillgång till kredit i ekonomin, särskilt vid en lågkonjunktur.Wobei gleichzeitig die Verfügbarkeit von Krediten für die Wirtschaft gewährleistet bleiben muss, insbesondere im Falle einer Rezession.
Stresstestning bör omfatta en rad scenarier, inbegripet en kombination av olika stresshändelser och en utdragen global konjunkturnedgång.Bei den Stresstests sollten mehrere Szenarien einschließlich einer Kombination von Stressereignissen und einer langen weltweiten Rezession herangezogen werden.
Den geografiska fördelningen av de kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av institutets konjunkturutjämnande kapitalbuffert.die geografische Verteilung der für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen,