"innovation" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

innovationInnovation

Beispieltexte mit "innovation"

Innovation inom vinsektornInnovation im Weinsektor
Forskning och innovationForschung und Innovation
Snabbspår till innovationDer schnelle Weg zur Innovation
Innovation i små och medelstora företagInnovation in KMU
Innovation inom vinsektorn i enlighet med artikel 51.Innovation im Weinsektor gemäß Artikel 51;
Innovation till stöd för den bio-baserade ekonomin.Innovationen zur Unterstützung der biobasierten Wirtschaft;
Innovation kopplad till bevarandet av de marina biologiska resursernaInnovation im Zusammenhang mit der Erhaltung biologischer Meeresschätze
Innovation förutsätter ökade forskningsinsatser som omfattar olika typer av teknik.Innovation erfordert verstärkte Anstrengungen der technologieübergreifenden Forschung.
Innovation till förmån för smart och hållbar användning av befintlig teknik kommer också att uppmärksammas.Dabei wird auch Innovationen im Interesse einer intelligenten und nachhaltigen Nutzung bereits vorhandener Technologien Beachtung geschenkt.
Innovation ska formuleras som ett projekt med en utsedd kvalificerad projektledare samt fastställda projektkostnader.die Innovation ist als ein Projekt mit einem benannten und geeigneten Projektleiter und ausgewiesenen Projektkosten zu formulieren;
Nya tekniker och innovationNeue Technologien und Innovation
Forskning, utveckling och innovationForschung, Entwicklung und Innovation
Stöd till marknadsbaserad innovationUnterstützung marktorientierter Innovation
Samarbete på området forskning och innovationZusammenarbeit im Bereich Forschung und Innovation
Talang är en central beståndsdel inom innovation.Talent ist der Schlüssel zur Innovation.
Framsteg i genomförandet av åtgärder inom social innovation.Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen im Bereich soziale Innovation.
Syftet med statligt stöd för forskning, utveckling och innovationZweck von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen
Europeiska institutet för innovation och teknikEuropäisches Innovations- und Technologieinstitut
Att stimulera innovation genom utbyte av kunskapInnovationsanreize durch die gegenseitige Bereicherung mit Wissen
Att främja innovation och industrins konkurrenskraftFörderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie
Att främja innovation och industrins konkurrenskraft.Förderung von Innovation und industrieller Wettbewerbsfähigkeit,
Europeiska institutet för innovation och teknik – FörvaltningEuropäisches Innovations- und Technologieinstitut — Lenkungsstruktur
ansvarsfull forskning och innovation inklusive genusperspektivet,der verantwortungsvollen Forschung und Innovation (einschließlich Geschlechtergleichstellung),
främja innovation och de europeiska företagens konkurrenskraft,Erleichterung von Innovationen und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen,

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

innovationsspridningInnovationsverbreitung
Forskning och innovation:Forschung und Innovation:
Miljöinnovationens kod (w3)Code der Ökoinnovation (w3)
Forskning- och innovationsinfrastruktur.Forschungs- und Innovationsinfrastruktur.
Koldioxidutsläpp från miljöinnovationsfordonetEmissionsmenge des Ökoinnovationsfahrzeugs
Innovation kan leda till mindre inkluderande, vilket kan ses exempelvis i fenomenet den digitala klyftan och segmenteringen på arbetsmarknaden.Innovationen können die Integration schwächen, wie beispielsweise das Phänomen der digitalen Kluft oder die Arbeitsmarktsegmentierung zeigen.
Främjande av modern bioteknik som en framtida drivkraft för innovationUnterstützung der Spitzenforschung in der Biotechnologie als künftiger Innovationsmotor
Att integrera utbildning och företagsamhet med forskning med innovationVerknüpfung von Bildung und unternehmerischem Denken mit Forschung und Innovation
Horisont 2020 och andra centralt förvaltade unionsprogram inom forskning och innovationHorizont 2020 und andere zentral verwaltete Programme der Union in den Bereichen Forschung und Innovation
Antal företag med innovationsverksamhet som angett mycket viktiga uppgiftskällor för innovationZahl der innovationsaktiven Unternehmen, die angegeben haben, dass bestimmte Informationsquellen für ihre Innovation sehr wichtig sind
Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovationRahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation — Programm für unternehmerische Initiative und Innovation
Möjliggöra övergången till en miljövänlig ekonomi och ett miljövänligt samhälle med hjälp av miljöinnovationGrundlagen für den Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft und Gesellschaft durch Öko-Innovation
Investeringar i infrastruktur, kapacitet och utrustning i stora företag, direkt kopplade till forskning och innovationUnmittelbar mit Forschungs- und Innovationsaktivitäten verbundene Investitionen in Infrastruktur, Kapazitäten und Ausrüstung großer Unternehmen
Antal företag med innovationsverksamhetZahl der innovationsaktiven Unternehmen
ramvillkor till stöd för Innovationsunionen,den Rahmenbedingungen für die Unterstützung der Leitinitiative "Innovationsunion",
Beslut om godkännande av miljöinnovationen (w2)Beschluss zur Genehmigung der Ökoinnovation (w2)
Forsknings- och innovationsinfrastruktur (offentlig)Forschungs- und Innovationsinfrastruktur (öffentlich)
Nätverket för det europeiska innovationspartnerskapetEuropäisches Innovations- und Partnerschafts-Netzwerk
Allmän kod för miljöinnovationen eller miljöinnovationernaAllgemeiner Code der Ökoinnovation(en)
Miljöinnovationskod som ska anges på typgodkännandedokumentationenIn die Typgenehmigungsunterlagen einzutragender Ökoinnovationscode