"inkomstskatt" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

inkomstskattEinkommensteuer

Beispieltexte mit "inkomstskatt"

inkomstskatt för fysisk personSteuer natürlicher Personen
Nedsatt inkomstskatt för exportorienterade FIE-företag.Einkommensteuerermäßigung für exportorientierte FIE,
Förmånlig inkomstskatt för företag i nordöstra regionenEinkommensteuervergünstigungsregelungen für Unternehmen in der nordöstlichen Region
Sänkning av inkomstskatt för exportorienterade FIE-företagEinkommensteuerermäßigung für exportorientierte Unternehmen mit ausländischer Beteiligung
Den rättsliga grunden för detta undantag finns i avsnitt 80HHC i lagen om inkomstskatt från 1961.Die Rechtsgrundlage für diese Befreiung bildet Abschnitt 80HHC des „Income Tax Act“ 1961.
Captiveförsäkringsbolagen är också helt befriade från betalning av inkomstskatt och kupongskatt.Firmeneigene Versicherungsgesellschaften sind außerdem vollständig von der Einkommensteuer und der Couponsteuer befreit.
Eftersom inhemska bolag inte betalade inkomstskatt, omfattades inte heller de tillgångar av inkomstskatt som förvaltades av fondföretag.Da Sitzgesellschaften keine Ertragssteuer bezahlten, unterlagen auch die von Investmentunternehmen verwalteten Vermögenswerte nicht der Ertragssteuer.
Följaktligen begärde de att förmånerna inom ramen för tullkreditsystemet skulle reduceras med den inkomstskatt som faktiskt påförts.Daher, so die Unternehmen, müsse der tatsächlich zu entrichtende Körperschaftsteuerbetrag von dem Vorteil aus der DEPB-Regelung abgezogen werden.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Övriga inkomstskatterSonstige Einkommensteuern, a.n.g.
Inkomstskatteavdrag för småskaliga tillverkareSmall producer income tax credit
Inkomstskatteförmån för FIE-företag baserad på geografisk lokaliseringEinkommensteuervergünstigungen für Unternehmen mit ausländischer Beteiligung aufgrund des Standorts
Inkomstskatter – uppskjuten skatt: Återvinning av underliggande tillgångarErtragsteuern - Latente Steuern: Realisierung zugrunde liegender Vermögenswerte
Inkomstskattesatsen beror på förhållandet mellan nettoinkomsten och skattepliktigt kapital.Die Einkommensteuer hängt vom Verhältnis des Nettoeinkommens zum steuerpflichtigen Kapital ab.
IAS 12, Inkomstskatter, ändras enligt nedan.IAS 12 Ertragsteuern wird wie folgt geändert.
Den högsta inkomstskatten ligger därför på 20 %.Der Höchststeuersatz beträgt damit 20 %.
Företagarens direkta inkomstskatter räknas inte till företagets kostnader.Direkte Steuern (Einkommenssteuern) des Betriebsinhabers werden nicht im Betriebsbogen erfasst.
Den allmänna inkomstskatten för företag i Norge är för närvarande 28 %.In Norwegen beträgt die allgemeine Körperschaftssteuer derzeit 28 %.
Stödberättigade företag kan dra av ytterligare 50 % av sina FoU-utgifter från inkomstskatten.Förderbare Unternehmen können zusätzliche 50 % ihrer FuE-Aufwendungen mit ihrer Einkommensteuerschuld verrechnen.
Minskade inkomstskattesatser för EES-sjöfolk ombord på fartyg som är registrerade i en EES-stat.geringere Lohnsteuersätze für EWR-Seeleute auf Schiffen, die in einem EWR-Staat eingetragen sind.
Ordningen för återbäring av skatter för sjöfolk rör återbetalning av inkomstskatt och socialförsäkringsavgifter som arbetsgivaren betalar för sjöfolk.Die Steuererstattungsregelung für Seeleute betrifft die Erstattung der Einkommensteuer und der Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber für Seeleute entrichten.