"hushåll" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

hushållPrivathaushalt

Beispieltexte mit "hushåll"

Hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationerPrivate Haushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck
Hushåll och hushållens icke-vinst-drivande organisationer [41]Private Haushalte und Private Organisationen ohne Erwerbszweck [41]
Användning inomhus i industri och hushåll.industrielle und private Anwendung in Innenräumen;
Andra icke-finansiella investerare, utom hushållSonstige nichtfinanzielle Anleger ohne private Haushalte
Produktionen säljs främst till bolag och hushållDie Produktion wird vorrangig an Kapitalgesellschaften und private Haushalte verkauft
arbete som utförs för företagarens eller driftsledarens hushåll.Arbeiten, die für den Haushalt des Betriebsinhabers oder Betriebsleiters durchgeführt werden.
Koldioxidutsläpp från bränsleförbränning för rumsuppvärmning i hushåll.Emissionen aus der Verbrennung für die Raumheizung in Haushalten.
Reparationer och underhåll av värmepannor för centraluppvärmning, utom för hushållReparatur- und Instandhaltung von Zentralheizungskesseln mit industrieller Kapazität
Belysningsarmaturer för lysrörslampor med undantag för belysningsarmaturer i hushållLeuchten für Leuchtstofflampen mit Ausnahme von Leuchten in Haushalten
Förvärvsarbete i hushåll (Avdelning T)Dienstleistungen privater Haushalte, die Hauspersonal beschäftigen (Teil T)
Löpande transfereringar mellan hushåll (D.752)Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten (D.752)
Konto för sekundär inkomstfördelning, hushåll (S.14)Konto der sekundären Einkommensverteilung der privaten Haushalte (S.14)
Motparter: Pensionsrätter för utländska hushåll [115]Gegenposten: Alterssicherungsansprüche gebietsfremder Haushalte [115]
Deltagare som lever i hushåll där ingen förvärvsarbetar.Teilnehmer, die in Erwerbslosenhaushalten leben*
Konto för allokering av primära inkomster, hushåll (S.14)Primäres Einkommensverteilungskonto der privaten Haushalte (S.14)
Ytterligare hushåll med tillgång till bredband på minst 30 MbpsZusätzliche Haushalte mit Breitbandzugang mit mindestens 30 MBit/s

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

hushållskonsumtionVerbrauch der privaten Haushalte
självhushållsjordbrukSubsistenzbetrieb
hushållsekonomiHauswirtschaft
jordbrukshushålllandwirtschaftlicher Haushalt
hushållsartikelHaushaltsartikel
elektrisk hushållsapparatElektrohaushaltsgerät
Hushållens konsumtionsutgift (S.14)Konsumausgaben der privaten Haushalte (S.14)
hushållsredskap, serveringsvagnar, gåramar,Haushaltsgeräte, mit Rädern versehene Wagen, Laufhilfen,
verktyg för hushållsbruk,Werkzeuge für den privaten Gebrauch,
Diskmaskiner för hushållsbrukGeschirrspülmaschinen für den Haushalt
Personvågar och hushållsvågarHaushalts- und Personenwaagen
vattenhushållning inom jordbruketlandwirtschaftlicher Wasserbau
endast hushållens konsumtionsutgifternur Konsumausgaben der privaten Haushalte
Hushållens betalningar för licenserZahlungen privater Haushalte für Berechtigungen und Genehmigungen
Hushållens faktiska egenavgifter [55]Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte [55]
Hushållens faktiska pensionsavgifter [62]Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte zur Alterssicherung [62]
Hushållens frivilliga faktiska egenavgifterTatsächliche freiwillige Sozialbeiträge der privaten Haushalte
Hushållens kompletterande egenavgifter [116]Zusätzliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte aus Kapitalerträgen [116]
Hushållens konsumtionsutgifter efter ändamålKonsumausgaben nach Verwendungszwecken (private Haushalte)
Hushållens konsumtionsutgifter (nationellt begrepp)Konsumausgaben der privaten Haushalte (Inländerkonzept)
Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushållHerstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt
Övriga maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser, utom för hushållApparate zum Filtrieren oder Reinigen von Gasen, a. n. g.
Andra fläktar än bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar, utom för hushållVentilatoren (ohne Tisch-, Boden-, Wand-, Decken-, Dach- oder Fensterventilatoren)
Torkmaskiner för trä, papper, pappersmassa eller papp; övriga torkmaskiner, utom för hushållTrockner für Holz, Papierhalbstoff, Papier oder Pappe; Trockner (nicht für den Haushalt), a. n. g.
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushållReparatur- und Instandhaltungsarbeiten an kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen (ohne solche für den Haushalt)
Värmeväxlare samt maskiner och apparater för kondensering av luft eller annan gas till vätska, utom för hushållWärmeaustauscher; Apparate und Vorrichtungen für die Verflüssigung von Luft oder anderen Gasen
om den norska stödordningen för alternativa förnybara uppvärmningskällor och elbesparande åtgärder i privata hushållzur norwegischen Regelung zur Förderung alternativer erneuerbarer Heiz- und Stromsparmaßnahmen in privaten Haushalten
För bostadslån till hushåll:Für Wohnungsbaukredite an private Haushalte:
C/6 a Ägarhushållets konsumtionC/6 a) Verbrauch des Haushalts des Betriebsinhabers
Typ av torktumlare för hushållsbruk:Gerätetyp des Haushaltswäschetrockners
Kylskåp och frysar för hushållsbrukKühl-, Gefrierschränke, Tiefkühltruhen, für den Haushalt
Delar till elektriska hushållsapparaterTeile für elektrische Haushaltsgeräte
primärproduktion för användning inom privathushåll,die Primärproduktion für den privaten häuslichen Gebrauch;
Riskvägda exponeringsbelopp för hushållsexponeringarRisikogewichtete Positionsbeträge von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft