"hantering" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

hanteringUmschlag von Gütern

Beispieltexte mit "hantering"

Hantering av materialkomponenterManagement von Werkstoffkomponenten
Hantering av använt bränsle.Bewirtschaftung abgebrannten Kernbrennstoffs.
Hantering av hållbar upphandling.Behandlung nachhaltiger Beschaffungen,
Hantering av omräkningarnas effekterAuswirkungen von Neuberechnungen
Hantering av högriskfrakt och -post.Behandlung von Fracht und Post mit hohem Risiko.
Hantering av beslut som fattats på ansökanVerwaltung von Entscheidungen auf Antrag
Hantering av beslut som rör bindande beskedVerwaltung von Entscheidungen über verbindliche Auskünfte
Hantering av motpartskreditrisk – styrdokument, processer och systemManagement des CCR – Grundsätze, Verfahren und Systeme
Samma principer bör gälla i fråga om vanliga former av hantering.Die gleichen Grundsätze sollten auch für die üblichen Behandlungen gelten.
Andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hantering.Während der Handhabung sind Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe zu tragen.
Rutiner för hantering av verksamhetsstyrningen.das Verfahren für die Ablauflenkung;
Lagring och hantering av råmaterial och produkterLagerung und Handhabung von Rohmaterialien und Produkten
Översyn av systemet för hantering av motpartsriskerÜberprüfung des CCR-Managementsystems
Kontakter med passagerare och hantering av folksamlingar.Umgang mit Fluggästen und mit einer größeren Menschenmenge,
Information avseende åtgärder för hantering av överbelastningInformationen über Maßnahmen des Engpassmanagements
redovisning och dokumentation samt hantering av dokumentversioner.das Führen von Aufzeichnungen und die Dokumentation, einschließlich der Verwaltung von Dokumentenversionen.
Offentliggörande av allmänna handlingar och hantering av allmänna informationstjänster.Veröffentlichung amtlicher Dokumente und Verwaltung amtlicher Informationsdienste.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

avfallshanteringEntsorgung
avfallshanteringAbfallwirtschaft
databashanteringssystemDatenbankverwaltungssystem
kunskapshanteringWissensmanagement
Riskhanteringsplanens innehållInhalt des Risikomanagementplans
Hanteringen av biprodukter.Vorschriften für die Bewirtschaftung von Nebenerzeugnissen.
Åtgärder för krishanteringMaßnahmen zum Krisenmanagement
Krav på riskhanteringssystemetAnforderungen an das Risikomanagementsystem
Format för riskhanteringsplanenFormat der Risikomanagementpläne
Riskhantering och tullkontrollerRisikomanagement und Zollkontrollen
Krisförebyggande och krishantering.Krisenprävention und Krisenmanagement.
Riskförebyggande och riskhantering:Risikoprävention und Risikomanagement:
Hantering av upplöst gas i vin genom användning av membranManagement von gelösten Gasen in Wein mittels Membrankontaktoren
hantering av löst gas i vin genom användning av membran.”das Management von gelösten Gasen in Wein mittels Membrankontaktoren.“
Hantering av exponeringar är en väsentlig del av clearingförfarandet.Das Risikomanagement ist ein wesentlicher Teil des Clearingprozesses.
hantering av uppdrag, klagomål från kunder och korrigerande åtgärder i tid.Management von Aufträgen und Kundenbeschwerden sowie Gewährleistung von zeitnahen Korrekturmaßnahmen.
hantering av personalens kompetens för de särskilda uppgifter som ingår i uppdraget,Management der Kompetenzen des Personals für die zugewiesenen speziellen Aufgaben;
Hantering av kärnavfall, miljöpåverkan, grundläggande kunskaper och forskning om nedläggning.Entsorgung radioaktiver Abfälle, Umweltauswirkungen, grundlegende Kenntnisse und Forschung zur Stilllegung,
Hanteringsutrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för att föra in eller avlägsna bränsle i en "kärnreaktor".Bedienungseinrichtungen, besonders konstruiert oder hergerichtet zum Be- und Entladen von Kernbrennstoff in einem "Kernreaktor";
Mål och riktlinjer för riskhanteringRisikomanagementziele und -politik
Riskförebyggande åtgärder och riskhanteringRisikoprävention und Risikomanagement
En mekanism för tidig varning, beredskap och krishanteringMechanismus zur Frühwarnung, Vorsorge und Krisenbewältigung
Pilotprojekt för ny kontrollteknik och nya system för datahanteringPilotprojekte für neue Überwachungstechnologien und Datenverwaltungssysteme
Retroaktivitet för finansiering vid synnerlig brådska och krishanteringRückwirkung der Finanzierungen in Fällen äußerster Dringlichkeit und bei drohenden Konflikten
Delar till mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejerihanteringTeile für Melk- und Molkereimaschinen, a. n. g.
Främja en anpassning till klimatförändringar samt riskförebyggande och riskhanteringFörderung der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels, der Risikoprävention und des Risikomanagements
tål transport och hantering,Transport und Hantierung aushalten und
motorns handhavande och nödhantering,Bedienung der Triebwerke und deren Handhabung im Notfall,
Registerhantering och lagring av uppgifterDatenmanagement und -aufbewahrung
Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningarHerstellung von Hebezeugen und Fördermitteln
Finansiering, risksäkring (hedging), kontanthantering.Funding, Hedging, Cash-Management,
Organisationsstruktur för hanteringen av motpartsriskerOrganisationsstrukturen für das CCR-Management
Datahanteringssystemet, kontrollverksamheten och kontrollmiljön.die Datenflussaktivitäten, das Kontrollsystem und das Kontrollumfeld.