"höjd" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

höjdHöhe

Beispieltexte mit "höjd"

Tornets höjd.Die Höhe des Turms.
Stolpens höjd.Die Höhe des Mastes.
Höjd – TINHöhe – TIN
Höjd – bastyperHöhenlage – Basistypen
Höjd över marken.Höhe über Grund.
Höjd vid flygplatsen.die Höhenlage des Flugplatzes,
Höjd – vektorelementHöhenlage – Vektorobjekte
Höjd (meter över havet)Höhe (m über Meereshöhe)
Höjd – yttäcke i rutnätHöhenlage – Gitter-Coverage
Höjd över marken (HeightAboveGround)Höhe über Grund (HeightAboveGround)
Höjd 330 mm (i bikaksbandsaxelns riktning)Höhe 330 mm (in Richtung der Wabenband-(Folien-)Achse)
Höjd – yttäcke i rutnät (Elevation – Grid Coverage)Höhenlage – Gitter-Coverage (Elevation – Grid Coverage)
höjd över havet om flygningen utförs under lägsta användbara flygnivå eller, där så är tillämpligt, på eller under genomgångshöjden.Höhen für Flüge unterhalb der tiefsten nutzbaren Flugfläche oder, falls anwendbar, unterhalb der Übergangshöhe.
bredd x djup x höjdBreite x Tiefe x Höhe
Attribut för typen höjdAttribute des Datentyps Elevation
Krav för vektordata höjdAnforderungen an Vektordaten für Höhenlagen
Krav för TIN-modeller höjdAnforderungen an TIN-Höhenlagenstrukturen
Skikt för det rumsliga datatemat höjdKartenebenen für das Geodatenthema ‚Höhenlage‘
Struktur för det rumsliga datatemat höjdAufbau des Geodatenthemas ‚Höhenlage‘
Området ligger till stor del på hög höjd.Ein großer Teil des Gebiets ist hoch gelegen.
Med en höjd av högst 80 cmmit einer Höhe von 80 cm oder weniger
Med en höjd av mer än 180 mmmit einer Höhe von mehr als 180 mm
med en höjd på 100 mm - 150 mm,mit einer Höhe von 100 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 mm,
en höjd på minst 138 mm men högst 228 mm,einer Höhe von 138 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 228 mm,
Dimensionen för egenskapsvärdet höjd ska vara 1.Die Dimension der Koordinate des Eigenschaftswertes ist 1.
Siffra som representerar en energiresurs höjd eller djup.Zahl zur Angabe der Höhe oder Tiefe einer Energieressource.
Paketet höjd – vektorelement omfattar följande rumsliga objekttyper:Die Gruppe ‚Höhenlage – Vektorobjekte‘ enthält die folgenden Objektarten:

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Höjdvärdet.Wert der Höhenangabe.
höjdområde mellan vattendragHochgebiet zwischen benachbarten Fließgewässern eines Einzugsgebietes
Varaktighet och kabintryckshöjdDauer und Kabinendruckhöhe
Typ av höjdpunkt.Die Art des Höhenlagenpunktes.
Fastställande av minimiflyghöjderFestlegung von Mindestflughöhen
Höjden har skattats och inte mätts.Die Höhe wurde geschätzt und nicht gemessen.
Höjden har mätts (direkt eller indirekt).Die Höhe wurde (direkt oder indirekt) gemessen.
Höjden har mätts vid konstruktionens topp.Die Höhe wurde an der Spitze des Bauwerks erfasst.
Höjden har mätts vid konstruktionens högsta takkant.Die Höhe wurde an der obersten Dachkante des Bauwerks erfasst.
Höjden har mätts vid konstruktionens högsta markpunkt.Die Höhe wurde am höchsten Bodenpunkt des Bauwerks erfasst.
Höjden har mätts vid konstruktionens lägsta markpunkt.Die Höhe wurde am niedrigsten Bodenpunkt des Bauwerks erfasst.
Höjdförändring i förhållande till planimetriskt avstånd (%)Höhenveränderung bei der planimetrischen Entfernung (in %)
I sid- och höjdled:In der Breite und der Höhe:
I höjdled: över markytan.In der Höhe: über dem Boden.
Element där höjden uppmättes.Element, an dem die Höhe gemessen wurde.
Krav för rutnät för höjdyttäckeAnforderungen an Höhenlagengitter-Coverages
ett automatiskt system för höjdhållning,einer Anlage zur automatischen Höhenhaltung;
två av varandra oberoende höjdmätarsystem,zwei voneinander unabhängigen Höhenmesseranlagen;
Minimihöjd för hinderfrihet – instrumentflygningHindernismindestabstand — IFR-Flüge