"glukos" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

glukosGlukose

Beispieltexte mit "glukos"

Akrolein, glukos och ammoniumföreningarAcrolein, Glucose und Ammonium-Verbindungen
Högst 0,2 % uttryckt som glukos (torrvikt)höchstens 0,2 %, berechnet als Glucose in der Trockenmasse
Högst 0,3 % (uttryckt som glukos i vattenfri substans)höchstens 0,3 %, berechnet als Glucose in der Trockenmasse
Annat, innehållande mindre än 99 viktprocent glukos beräknat på torrsubstansenandere, mit einem Gehalt an Glucose, bezogen auf die Trockenmasse, von weniger als 99 GHT
Minskning av mjölkens laktoshalt genom att den omvandlas till glukos och galaktos.die Verringerung des Lactosegehalts der Milch durch Umwandlung von Lactose in Glucose und Galactose.
Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form;Andere Zucker, einschließlich chemisch reine Lactose, Maltose, Glucose und Fructose, fest;
Framställd genom katalytisk hydrogenering av kolhydratlösningar som innehåller glukos och/eller fruktos.Gewonnen durch katalytische Hydrierung von glucose- und/oder fructosehaltigen Kohlehydratlösungen.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

isoglukosIsoglukose
Utomkvotssocker och utomkvotsisoglukosNichtquotenzucker und -isoglucose
Stärkelse/Glukos (viktprocent) [91]Stärke/Glucose (GHT) [91]
Stärkelse/Glukos (viktprocent) [95]Stärke/Glucose (GHT) [95]
Sackaros/invertsocker/isoglukos (viktprocent) [92]Saccharose/Invertzucker/Isoglucose (GHT) [92]
Sackaros/invertsocker/isoglukos (viktprocent) [98]Saccharose/Invertzucker/Isoglucose (GHT) [98]
Glukosamin bidrar till att bibehålla normalt ledbroskGlucosamin trägt zum Erhalt einer normalen Gelenkknorpelfunktion bei
Glukosamin bidrar till att skydda ledbrosk som utsätts för överdriven rörelse eller belastning och till att förbättra ledernas rörlighetGlucosamin trägt zum Schutz der Gelenkknorpel bei übermäßiger Bewegung oder Belastung und zur besseren Beweglichkeit der Gelenke bei
Högst 0,3 % uttryckt som D-glukoshöchstens 0,3 %, berechnet als D-Glucose
Exportbidrag – Socker och isoglukosAusfuhr- erstattungen - Zucker und Isoglucose
EUR per ton torrsubstans som B-avgift för B-isoglukosEUR je Tonne Trockenstoff als B-Abgabe für B-Isoglucose
Aromatiserade eller färgade sockerlösningar av isoglukosIsoglucosesirup, aromatisiert oder gefärbt
EUR per ton torrsubstans som basproduktionsavgift för A- och B-isoglukosEUR je Tonne Trockenstoff als Grundproduktionsabgabe für A-Isoglucose und B-Isoglucose
Engångsbelopp avseende tilläggskvot för socker och tilläggskvot för isoglukosEinmalige Beträge aus der zusätzlichen Zuckerquote und der ergänzenden Isoglucosequote
Perioder för inlämning av ansökningar om exportlicenser för utomkvotssocker och utomkvotsisoglukosZeitraum für die Beantragung von Lizenzen für die Ausfuhr von Nichtquotenzucker und -isoglucose
Högst 0,3 % (uttryckt som glukos)höchstens 0,3 % (als Glucose)
Innehållande minst 99 viktprocent glukos:mit einem Gehalt an Glucose, bezogen auf die Trockenmasse, von 99 GHT oder mehr:
Cellulosa, rak polymer av 1,4-bundna glukosresterCellulose; lineares Polymer von 1,4-verbundenen Glucoseresten
0,2–1,5 Karboximetylgrupper per anhydroglukosenhetmindestens 0,2 und höchstens 1,5 Carboxymethylgruppen je Anhydroglucoseeinheit
Ett kvotsystem ska tillämpas för socker, isoglukos och inulinsirap.Für Zucker, Isoglucose und Inulinsirup gilt eine Quotenregelung.
Hydrogenerad glukossirap med hög maltoshalt, hydrogenerad glukossiraphydrierter Glucosesirup mit hohem Maltose-Anteil; hydrierter Glucosesirup; HGS
Hydrogenerat stärkelsehydrolysat, hydrogenerad glukossirap och polyglucitolhydriertes Stärkehydrolysat, hydrierter Glucosesirup und Polyglucitol