"gas" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

gasGas

Beispieltexte mit "gas"

distribution av gasGasversorgung
El, gas och vattenförsörjningStrom-, Gas- und Wasserversorgung
Gas som används för andra ändamål än uppvärmning av bostäder och kommersiella fastigheter.”Gas, das für andere Zwecke als zur Beheizung von Gebäuden und Geschäftsgebäuden verwendet wird.“
Gas som används i mindre enheter än 20 kg är befriad från skatten enligt avsnitt 3–6-5(2) i föreskriften.Gas, das in Einheiten unter 20 kg verwendet wird, ist laut Abschnitt 3-6-5 Absatz 2 der Verordnung steuerbefreit.
Drift i avsaknad av gasBetrieb bei Fehlen von Gas
G. Utvinning av olja eller gasG Gewinnung von Öl oder Gas
Provning med acceleration med full gasBeschleunigungsprüfung mit Volllast
Produktion av petroleumolja och/eller gas.Bohrung zur Förderung von Erdöl und/oder Erdgas.
Färglös, luktfri, mycket lättantändlig gasfarblos, geruchlos; leicht entzündliches Gas
Serviceverksamhet i samband med utvinning av olja eller gas.Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erdöl- und Erdgasgewinnung,
Metallbehållare för komprimerad eller till vätska förtätad gasBehälter aus Metall, für verdichtete oder verflüssigte Gase
Artikel 8: Gas och värmeArtikel 8: Gas und Wärme
Beträffande gas och värme:Im Bereich von Gas und Wärme:
Brandfarlig gas eller gasblandningEntzündbares Gas oder Gasgemisch
Nät för olja, gas eller kemikalierÖl-, Gas- oder Chemikaliennetz
Nät för olja, gas eller kemikalier.Öl-, Gas- oder Chemikaliennetze.
distribution av el gas och värmeenergiDienstleistungen im Zusammenhang mit der Elektrizitäts-, Gas- und Wärmeverteilung
Produktionstyp för olja, gas och kemikalier (OilGasChemicalsProductTypeValue)Öl-, Gas- und Chemikalien-Typ (OilGasChemicalsProductTypeValue)

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

avgaserAbgas
naturgasErdgas
gasrörledningGasfernleitung
MadagaskarMadagaskar
gasoholGasohol
Gasnätets överbelastning.Engpässe im Gasnetz.
Gasdrivna tvåbränslefordonFahrzeuge mit Zweistoffbetrieb
Fullmakt bifogasHandlungsvollmacht ist beigefügt
Anropssignal frågasWie ist Ihr Rufzeichen?
minskade gasutsläppVerringerung der Emissionen von Treibhausgasen
lämpligaste avtalstyp,am besten geeignete Vertragsformen,
Analysrapporten bifogas.Der Analysebericht liegt bei.
minderårigas straffansvarstrafrechtliche Verantwortlichkeit von Minderjährigen
avgasrörets tvärsnittsareaQuerschnittsfläche des Auspuffrohrs
Gasturbin med värmeåtervinningGasturbine mit Wärmerückgewinnung
Reglerna som utvidgas.die auszudehnenden Regeln,
kolpooler och växthusgaser,Kohlenstoffspeicher und Treibhausgase,
Kostnad för växthusgasutsläppKosten der Treibhausgasemissionen
logistik- och magasineringstjänsterLogistik- und Lagerdienstleistungen
SATELLITRÄKENSKAPERNAS VIKTIGASTE EGENSKAPERHAUPTMERKMALE VON SATELLITENKONTEN
Gaser under tryck (avsnitt 2.5)Gase unter Druck (Abschnitt 2.5)
Gas- eller rökanalysapparater, elektroniskaElektronische Untersuchungsgeräte für Gase oder Rauch
Gasballonger ska vara utrustade med en kniv.Gasballone müssen mit einem Messer ausgestattet sein.
Gas: 0,47 norska kronor per standardkubikmeterErdgas: 0,47 NOK pro Normkubikmeter
Gas- eller rökanalysapparater, icke-elektroniskaNicht elektronische Untersuchungsgeräte für Gase oder Rauch
Gasurladdningslampor: Kvicksilvret ska avlägsnas.Gasentladungslampen: Entfernung des Quecksilbers.
Gasdelaren skall ha kalibrerats av instrumenttillverkaren.”Der Gasteiler ist vom Gerätehersteller zu kalibrieren.“
Raffinaderigas och annan processgasRaffineriegas und sonstige aus Prozessen gewonnene Gase
Pilotprojekt – Energisäkerhet – skiffergasPilotprojekt zur Sicherheit der Energieversorgung — Schiefergas
Delar till generatorer för gengas eller vattengasTeile für Generatorgas-, Wassergaserzeuger, Acetylenentwickler usw.
Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragasLuftkompressoren, auf Anhängerfahrgestell montiert
Den elektroniska motorstyrningens kontrollenhet för tillförsel av naturgasElektronisches Motorsteuerungsgerät für Erdgas-Kraftstoffanlagen
Den elektroniska motorstyrningens kontrollenhet för tillförsel av motorgasElektronisches Motorsteuerungsgerät für Flüssiggas-Kraftstoffanlagen
Stödutgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgasUnterstützungsausgaben für das gemeinsame Unternehmen „Brennstoffzellen und Wasserstoff“
Naturgas – i gasformErdgas, in gasförmigem Zustand
Buffertgas ska inte medräknas.Gaspolster sind auszunehmen.
Bestämning av gasformiga ämnenBestimmung der gasförmigen Bestandteile
Framställning av syrgasstål, ktErzeugung von Sauerstoffblasstahl, kt
Bestämning av gasformiga utsläppBestimmung der gasförmigen Emissionen
dessutom bifogas högupplöst bildmaterialzusätzlich erhalten Sie Bildmaterial in hoher Auflösung
Elektronisk motorstyrenhet för naturgasdrift:Elektronisches Motorsteuergerät für Erdgaszufuhr