"formulär" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
formulärFormular

Beispieltexte mit "formulär"

Formulär som avses i artikel 1.2Formblatt gemäß Artikel 1 Absatz 2
Formulär som fyllts i av den sökande.vom Antragsteller ausgefülltes Formular,
Formulär för inlämning av klagomål över stöd som påstås vara olagligtFormblatt für Beschwerden über mutmaßlich rechtswidrige staatliche Beihilfen
Formulär 19 kan kompletteras med kartor som visar koncentrationsfördelningen.Das Formular 19 kann durch kartografische Darstellungen der Konzentrationsverteilung ergänzt werden.
Formulär 8a: Förteckning över zoner där gränsvärdena för SO2 överskridsFormular 8a: Gebiete, in denen die SO2-Grenzwerte über- bzw. unterschritten werden
Formulär 8e: Förteckning över zoner där gränsvärdena för bensen överskridsFormular 8e: Gebiete, in denen die Grenzwerte für Benzol über- bzw. unterschritten werden
Formulär 14a: Stationer där målvärdet för ozon (människors hälsa) överskridsFormular 14a: Stationen, bei denen der Ozonzielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit überschritten wurde
Gäller upplysningarna i detta formulärHandelt es sich um:
Gemenskapsimportlicens — Gemensamt formulärEinfuhrgenehmigung der Gemeinschaft — Gemeinsamer Vordruck
I det senare fallet ska det finnas en tillståndshänvisning på varje formulär.Im letzteren Fall muss in jedem Vordruck auf die Ermächtigung hingewiesen werden.
Förlaga till formulär för standardlicensMustervordruck einer normalen ausfuhrgenehmigung
Detta formulär åtföljs av … kompletterande sidorDieses Dokument entält … zusätzliche Seiten
Detta formulär bör vara så omfattande som möjligt.Dieses Anmeldeformular sollte möglichst umfassend sein.
Fyll i detta formulär och de relevanta kompletterande formulären.Füllen Sie das Formular aus sowie den entsprechenden Fragebogen.
Samtliga fält på detta formulär är obligatoriska och måste fyllas i.Alle Felder dieses Formulars müssen ausgefüllt werden.
Förlaga till formulär för allmänna öppna licenser och exemplar däravMuster für die Vordrucke für die allgemeinen offenen Genehmigungen und ihre Blätter
Dessa formulär fastställs i bilagorna till förordning (EG) nr 802/2004.Diese Formblätter sind der Verordnung (EG) Nr. 802/2004 als Anhänge beigefügt.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

21 besvarade frågeformulär inkom.Es gingen 21 Fragebogenantworten ein.
fritextmeddelanden och standardformulär.Freitext und Standardformulare.
Formuläret består av tre delar:Das Formular besteht aus drei Teilen:
Formuläret ska tryckas på ett enda blad.Das Formular ist auf einem Blatt auszudrucken.
Formulären ska bestå av tre exemplar, varavDer Vordruck umfasst drei Blätter:
Formulären ska fyllas i på mekanisk eller elektronisk väg.Die Genehmigungen sind auf mechanischem oder elektronischem Wege auszufüllen.
Formuläret bör följaktligen fastställas genom detta beslut.Dieses Formular soll daher mit dieser Entscheidung festgelegt werden.
Formulär 19a: Resultat av den kompletterande utvärderingen av SO2 och använda metoderFormular 19a: Ergänzende Beurteilungen für SO2: Ergebnisse und Methoden
Formulär för angivande av utmärkande drag avsett för tullens testning av fjäderfäprodukter.Formular zur Merkmalserfassung für die zolltechnische Prüfung von Geflügelerzeugnissen.
Syftet med detta CO-formulärZweck dieses Formblatts CO
Eurostat, klagomålet och svar på frågeformulärEurostat, Antrag und Fragebogenantworten
Eurostat och kontrollerade svar på frågeformulärEurostat und überprüfte Fragebogenantworten
Definitioner och anvisningar för detta CO-formulärBegriffsbestimmungen und Hinweise für die Zwecke des Formblatts CO
Expertgrupper som ansvarar för utvärderingar på grundval av ett frågeformulärTeams für Evaluierungen anhand eines Fragebogens
Fem besvarade inte frågeformulären.Fünf dagegen ließen den Fragebogen unbeantwortet.
Uppgifter från svar på frågeformulär.Daten aus Fragebogenantworten.
Källa: Kontrollerade svar på frågeformulär.Quelle: überprüfte Fragebogenantworten
Provsmakarnas användande av profilformuläret.Verwendung der Profilbeschreibung durch den Prüfer
Källa: Unionstillverkarnas svar på frågeformuläret.Quelle: Fragebogenantworten der Unionshersteller
Källa: Unionstillverkarnas svar på frågeformuläret.Quelle: geprüfte Fragebogenantworten der Unionshersteller
En liten verktygstillverkare besvarade frågeformuläret.Ein kleinerer Werkzeughersteller beantwortete den Fragebogen.