"fisketillstånd" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
fisketillståndFischereischein

Beispieltexte mit "fisketillstånd"

Ansökan om fisketillståndBeantragung einer Fanggenehmigung
Ansökan om och utfärdande av fisketillståndBeantragung und erteilung von fanggenehmigungen
Förteckningar över fartyg med särskilt fisketillståndListe der Fischereifahrzeuge mit spezieller Fangerlaubnis
Fördelning av fisketillstånd mellan medlemsstaterAufteilung der Fanggenehmigungen auf die Mitgliedstaaten
Villkor för fisketillstånd – avgifter och förskottBedingungen für die fanggenehmigungen — gebühren und vorauszahlungen
Högsta antal fisketillstånd för unionsfartyg som fiskar i tredjelands vattenHöchstzahl der fanggenehmigungen für unionsschiffe, die in drittlandgewässern fischfang betreiben
BILAGA III Högsta antal fisketillstånd för unionsfartyg som fiskar i tredjeländers vatten.ANHANG III Höchstanzahl der Fanggenehmigungen für Unionsschiffe, die in Drittlandgewässern Fischfang betreiben
Det sammanlagda antalet fisketillstånd för varje fiskeområde, enligt bilaga III, får dock inte överskridas.Die in Anhang III genannte Gesamtzahl der Fanggenehmigungen je Fanggebiet darf jedoch nicht überschritten werden.
Det största antalet fisketillstånd för unionsfartyg som fiskar i tredjeländers vatten fastställs i bilaga III.Die Höchstzahl der Fanggenehmigungen für Unionsschiffe, die in Drittlandgewässern fischen, ist in Anhang III angegeben.
BILAGA VIII Kvantitativa begränsningar av fisketillstånd för tredjeländers fiskefartyg som fiskar i unionens vatten.ANHANG VIII Mengenmäßige Beschränkungen der Fanggenehmigungen für Drittlandschiffe, die in Unionsgewässern Fischfang betreiben

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Fisketillståndets giltighetstidGeltungsdauer der Fanggenehmigungen
En kopia av det vederbörligen godkända avtalet ska bifogas ansökan om fisketillståndet.Eine Kopie des ordnungsgemäß gebilligten Vertrags muss dem Antrag auf die Fanggenehmigung beigefügt werden.
Det största antalet fisketillstånd för tredjeländers fiskefartyg som fiskar i unionens vatten fastställs i bilaga VIII.Die Höchstzahl an Fanggenehmigungen für Drittlandschiffe, die in Unionsgewässern fischen, ist in Anhang VIII angegeben.
I artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2347/2002 [32] fastställs att krav på innehav av ett djuphavsfisketillstånd ska gälla för fiske efter liten hälleflundra.Für Schwarzen Heilbutt gilt Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2347/2002 [32] bezüglich der Notwendigkeit einer Tiefsee-Fangerlaubnis.