"fattigdom" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

fattigdomArmut

Beispieltexte mit "fattigdom"

Kriterier för val av partnerorganisationer, eventuellt uppdelat efter typ av materiell fattigdom.Auswahlkriterien für die Partnerorganisationen; falls nötig, gegliedert nach der Form der bekämpften materiellen Entbehrung;
2011 löpte en av sex unionsmedborgare (ungefär 80 miljoner människor) risken att drabbas av fattigdom.Im Jahr 2011 war jeder sechste Unionsbürger (etwa 80 Millionen Menschen) von Armut bedroht.
Kriterier för val av insatser och beskrivning av formerna för urvalet, eventuellt uppdelat efter typ av materiell fattigdom.Auswahlkriterien für Vorhaben und Beschreibung der Auswahlmechanismen; falls nötig, gegliedert nach der Form der bekämpften materiellen Entbehrung;
Typ av materiell fattigdom som det operativa programmet avser.Angabe der Form(en) materieller Entbehrung, die für das operationelle Programm (OP) ausgewählt wurde(n);
Att främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskrimineringFörderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung
Att främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering.Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung;
Att främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och all diskrimineringFörderung der sozialen Inklusion, Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung
Kartläggning och motivering av den materiella fattigdom som programmet avser.Festlegung der Form(en) materieller Entbehrung, die bekämpft werden soll(en), und Begründung;
Att främja social delaktighet, bekämpa fattigdom och diskriminering genom attFörderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung durch
För det tematiska målet "Främja social delaktighet, bekämpa fattigdom och diskriminering" genomIm Rahmen des thematischen Ziels "Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung":

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

involverar berörda parter i kampen mot fattigdom,die maßgeblichen Interessenträger in die Reduzierung der Armut einbindet;
Nuläget: för de variabler som avser ”Materiell fattigdom”.Jetziger Stand: für die Variablen, die sich auf „Materielle Deprivation“ beziehen.
Socialt skydd, social delaktighet samt minskning och förebyggande av fattigdom:Sozialschutz, soziale Inklusion sowie Armutsbekämpfung und -vermeidung:
Främja hållbar utveckling och landsbygdsutveckling samt bidra till fattigdomsminskning.Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und der Entwicklung des ländlichen Raums, und Beitrag zur Armutsbekämpfung;
Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygdenFörderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten
Under de senaste två decennierna har fattigdomen bland unga vuxna och barnfamiljer ökat.In den letzten beiden Jahrzehnten ist die Armut bei jungen Erwachsenen und bei Familien mit Kindern gestiegen.
Förberedande åtgärd för forsknings- och utvecklingsverksamhet avseende fattigdomsrelaterade, tropiska och försummade sjukdomarVorbereitende Maßnahme — Forschung und Entwicklung im Bereich armutsbedingter, tropischer und vernachlässigter Krankheiten