"försäkring" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
försäkringVersicherung

Beispieltexte mit "försäkring"

allmän försäkringöffentlich-rechtliche Versicherung
obligatorisk försäkringPflichtversicherung
Fraktfritt inklusive försäkringFracht und Versicherung bezahlt bis
Försäkring för olycksfall i arbetet.Unfallversicherungen für Arbeitnehmer.
Förmånliga statliga lån, annan finansiering, garantier och försäkringPolicy Loans zu Sonderbedingungen, sonstige Finanzierungen, Sicherheitsleistungen und Versicherungen
Bokföring av stockar och flöden efter typ av pensionssystem inom social försäkringBuchung von Strom- und Bestandsgrößen nach Art der Altersvorsorgeeinrichtung im Sozialschutz
I samtliga fall är möjligheten att minska kostnaderna det främsta skälet att välja ett alternativ till försäkring.In jedem Fall ist der Hauptgrund für die Verwendung einer Ersatzlösung für Versicherung das Kostensenkungspotenzial.
Exportkreditgaranti eller försäkring (ren risktäckning).Exportkreditgarantie oder -versicherung (pure cover)
Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhetErbringung von Finanzdienstleistungen
Intjänade pensionsrätter inom social försäkring – på treårsbasisIm Rahmen von Sozialschutzsystemen aufgelaufene Alterssicherungsansprüche — dreijährlich
Synpunkter från parterna om exportkreditgaranti och försäkring för miljövänlig teknikStellungnahmen der Parteien zu Exportgarantie und -versicherung für grüne Technologien
Förbudet mot tillhandahållande av försäkring och återförsäkring och transport av iransk råolja.das Verbot der Erbringung von Versicherungs- und Rückversicherungsleistungen für iranisches Rohöl und von dessen Beförderung,
tillgång till eller undantag från obligatorisk eller frivillig försäkring eller frivillig fortsättningsförsäkring,den Zugang zu bzw. die Befreiung von der Pflichtversicherung, der freiwilligen Versicherung oder der freiwilligen Weiterversicherung,
Captiveförsäkringsbolag anses därför utgöra ett alternativ till den försäkring som tredjeman tillhandahåller på marknaden.Firmeneigene Versicherungsgesellschaften gelten daher als eine Alternative zu auf dem Markt verfügbaren, von Dritten angebotenen Versicherungslösungen.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

försäkringsbolagVersicherungsgesellschaft
försäkringsavtalVersicherungsvertrag
försäkringslagstiftningVersicherungsrecht
försäkringsersättningVersicherungsleistung
försäkringspremieVersicherungsprämie
allmän sjukförsäkringEinwohnerkrankenversicherung
Av försäkringspremiender geschuldeten Versicherungsprämie
Invaliditets- och livförsäkringSicherung im Invaliditäts- und Todesfall
Exportgarantier och försäkringarAusfuhrbürgschaften und Versicherungen
Behörighet vid försäkringstvisterZuständigkeit für Versicherungssachen
Tak för livförsäkringsproduktionenHöchstbetrag für Neuabschlüsse bei Lebensversicherungen
Skatte- och socialförsäkringsnummer.Steuer- und Sozialversicherungsnummern,
harmonisering av socialförsäkringssystemHarmonisierung der Sozialversicherung
Försäkringstjänster till och från utlandetVersicherungsdienstleistungen für die übrige und aus der übrigen Welt
Försäkrings- eller bosättningsperioder kortare än ett årVersicherungs- oder Wohnzeiten von weniger als einem Jahr
Försäkringseffekter och andra mekanismer för risköverföringAuswirkung von Versicherungen und anderen Risikoübertragungsmechanismen
Försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystemVersicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme
försäkringsperioder, om det i lagstiftningen krävs försäkringsperioder,Versicherungszeiten, sofern diese Rechtsvorschriften Versicherungszeiten verlangen,
Försäkringsbrev som uppfyller definitionen i punkt 8 är förvaltningstillgångar.Qualifizierende Versicherungsverträge, wie in Paragraph 8 definiert, sind Planvermögen.
Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkringVersicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)
Skörde-, djur- och växtförsäkringErnte-, Tier- und Pflanzenversicherung
Artikel 37 Skörde-, djur- och växtförsäkringArtikel 37 Ernte-, Tier- und Pflanzenversicherung
ömsesidigt försäkringsbolag som tillhandahåller kompletterande socialförsäkringSozialversicherung auf Gegenseitigkeit
vård av försäkringskasseansluten läkareKassenarztsystem
Justerade skadeersättningar inom skadeförsäkringarBereinigte eingetretene Versicherungsfälle in der Nichtlebensversicherung
Kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare [55]Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen [55]
Andra anställningsrelaterade sociala försäkringssystemSonstige betriebliche Sozialschutzsysteme
Kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare (D.441)Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen (D.441)
De sociala försäkringssystemens administrationsavgifter [55]Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger [55]
Justerade skadeersättningar och livförsäkringsersättningarBereinigte eingetretene Versicherungsfälle und fällige Leistungen