"förpackning" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
förpackningProduktverpackung und -aufmachung

Beispieltexte mit "förpackning"

Förpackning (i förekommande fall)Verpackung (falls zutreffend)
Förpackning i det berörda geografiska områdetVerpackung in dem betreffenden geografischen Gebiet
Förpackning för franska sjukhus – franskspråkiga länderIn französischen Krankenhäusern übliche Verpackung — für französischsprachige Länder
Förpackning och de föreslagna förpackningsmaterialens lämplighet för biocidproduktenVerpackung und Verträglichkeit des Biozidprodukts mit dem vorgesehenen Verpackungsmaterial
Alla färdiga varor måste kontrolleras före förpackning.Alle fertigen Güter sind vor dem Verpacken zu kontrollieren.
Metoder för bortskaffande av produkten och dess förpackning.Methoden zur Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung,
Anvisningar för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning.Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung;
Odlad svamp i olika utvecklingsstadier får blandas i en och samma förpackning.Champignons verschiedener Entwicklungsstadien dürfen in demselben Packstück gemischt sein.
kemikalier som exporteras vad avser deras klassificering, märkning och förpackning.ausgeführte Chemikalien im Hinblick auf ihre Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung.
Förfaranden för destruktion eller dekontaminering av biocidprodukten och dess förpackningVerfahren für die Vernichtung oder Dekontaminierung des Biozidprodukts und seiner Verpackung
Transporten omfattar kollin med skadad förpackning, IBC-behållare eller storförpackning eller med skadad och ej rengjord tömd förpackning.Versandstücke mit beschädigter Verpackung, IBC oder Großpackmittel oder beschädigte, ungereinigte leere Verpackungen werden befördert.
Särskild förpackning med text på tre språkSpezifische Verpackung — dreisprachige Aufschrift
Delar till maskiner för förpackning eller inslagningTeile von Maschinen und Apparaten zum Verpacken oder Umhüllen von Waren
Maskiner för sortering, räkning eller förpackning av myntGeldsortier-, Geldzähl- oder Geldeinwickelmaschinen
Maskiner för sortering, räkning eller förpackning av myntMünzsortier-, Münzzähl- oder Münzeinwickelmaschinen
Klassificering, förpackning och märkning av biocidprodukterEinstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Biozidprodukten
Import eller produktion eller förpackning eller grossistledetEinfuhr oder Herstellung/Verpackung oder Großhandel
Import eller produktion eller förpackning eller grossistledetEinfuhr oder Herstellung/ Verpackung oder Großhandel

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

FörpackningsteknikVerpackungstechnik
förpackningsartikelVerpackungsartikel
PlastförpackningstillverkningHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Typ av förpackningar:Art der Verpackungen:
Fält 18: FörpackningarFeld 18: Verpackungen
Fält 26: FörpackningarFeld 26: Verpackungen
Tillverkning av lättmetallförpackningarHerstellung von Verpackungen und Verschlüssen aus Eisen, Stahl und NE-Metall
Förpackningen skall uppfylla följande krav:Die Verpackung muss folgenden Anforderungen genügen:
Förpackningarnas märken, nummer, antal och slag9.Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke in der ausgeführten Menge9.
Förpackningsanläggningens namn och fullständiga adress6.Name und vollständige Anschrift der Packstelle6.
Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.Die Packstücke müssen frei von jeglichen Fremdstoffen sein.
Förpackningen överensstämmer inte med tillhörande förpackningsinstruktion.Verpackung ist nicht mit den gültigen Verpackungsanweisungen konform.
Förpackningsanläggningens nummer med minst 2 mm höga siffror och bokstäver.der Nummer der Packstelle, bestehend aus mindestens 2 mm hohen Buchstaben und Ziffern;
Förpacknings- och märkningskrav i fråga om ersättningsbromsskivor eller ersättningsbromstrummor.Vorschriften für die Verpackung und Kennzeichnung von Ersatz-Bremsscheiben oder Ersatz-Bremstrommeln.
Läkemedel innehållande andra antibiotika, i detaljhandelsförpackningArzneiwaren, andere Antibiotika enthaltend, in Aufmachungen für den Einzelverkauf
Läkemedel innehållande andra antibiotika, ej i detaljhandelsförpackningArzneiwaren, andere Antibiotika enthaltend, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf
Läkemedel innehållande alkaloider och alkaloidderivat, i detaljhandelsförpackningArzneiwaren, Alkaloide oder ihre Derivate enthaltend, in Aufmachungen für den Einzelverkauf
Läkemedel innehållande alkaloider eller alkaloidderivat, ej i detaljhandelsförpackningArzneiwaren, Alkaloide oder ihre Derivate enthaltend, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf
Andra läkemedel för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk enligt HS 3003, ej i detaljhandelsförpackningAndere Arzneiwaren für therapeutische oder prophylaktische Zwecke der HS-Position 3003, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf g
Läkemedel innehållande penicilliner, streptomyciner eller derivat av dessa ämnen, i doser eller i detaljhandelsförpackningArzneiwaren, Penicilline oder Streptomoycine oder ihre Derivate enthaltend, dosiert oder in Aufmachungen für den Einzelverkauf
i förpackningar om 48 modulerin Packungen zu 48 Modulen
Antal förpackningar i varje partiAnzahl der Verpackungseinheiten im Los
E. Behållare och förpackningsmaterialE. Behältnisse oder Verpackungen
Uppgift om förpackningsanläggningen, även ort.Herstellungsdatum (Beginn der Reifelagerung auf dem Siegel ausgewiesen).
Detaljhandelsförpackningar som överstiger 5 literUnmittelbare Verpackungseinheiten mit einem Inhalt von mehr als 5 l
Endast oöppnade originalförpackningar får provtas.Als Proben sind nur ungeöffnete Originalpackungen zu nehmen.
Import eller förpackningsanläggning eller grossistledetEinfuhr oder Verpackungsbetrieb oder Großhandel