"förlag" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

förlagVerlag

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

FörlagsverksamhetVerlagswesen
förlagsverksamhet och grafisk produktionDruckerei-, Verlags- und Mediengewerbe
Förlagor till veterinärintyg för importMuster der Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr
Förlaga till formulär för standardlicensMustervordruck einer normalen ausfuhrgenehmigung
Förlaga till pass som utfärdas i en medlemsstatMuster des Ausweises, der in einem Mitgliedstaat ausgestellt wird
förlagor till dokument och överföringsformatet,Dokumentenmuster und Übermittlungsformat;
Förlagan för exportlicensen vad gäller Egypten skall utgå.Das Muster der Ausfuhrlizenz für Ägypten wird gestrichen.
Förlagor för två andra typer av exportlicenser tillhandahålls, nämligenEs sind zwei weitere Arten von Ausfuhrgenehmigungen vorgesehen:
Ränta på obligationer och förlagsbevisZinsen auf langfristige Schuldverschreibungen
En förlaga till licensen finns i bilagan.Das Bescheinigungsmuster ist im Anhang festgelegt.
I del 2 ska följande intygsförlaga läggas till:In Teil 2 wird folgende Musterbescheinigung angefügt:
Stödåtgärder till förmån för förlagsbranschen [20].Beihilfemaßnahmen für das Verlagswesen [20];
Kommissionen bör ta fram förlagor till sådan information.Die Kommission sollte für diese Mitteilungen Muster bereitstellen.
Bilagan innehåller en vägledande förlaga till en omstruktureringsplan.Der Anhang enthält ein Muster für einen Umstrukturierungsplan.
Sammanfattning av tillverkade fartygsbaserade avloppsreningsanläggningar (förlaga)Aufstellung der hergestellten Bordkläranlagen (Muster)