"energiförbrukning" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

energiförbrukningEnergieverbrauch

Beispieltexte mit "energiförbrukning"

Energiförbrukning och processurvalEnergieverbrauch und Verfahrensauswahl
Specifik BAT-relaterad energiförbrukningMit BVT verbundener spezifischer Energieverbrauch
Energiförbrukning i viloläge (watt).Stromverbrauch im Ruhezustand (in Watt);
Energiförbrukning i frånläge (watt).Stromverbrauch im Aus-Zustand (in Watt);
Energiförbrukning vid tomgång (watt).Stromverbrauch im Leerlaufzustand (in Watt);
Energiförbrukning (watt) i frånläge (om aktiverat) med funktionen väckning över lokalt nät aktiverad.Stromverbrauch (in Watt) im Aus-Zustand (soweit vorhanden) bei aktivierter WOL-Funktion;
Metod för beräkning av energieffektivitetsindex och energiförbrukningMethode zur Berechnung des Energieeffizienzindex und des Energieverbrauchs
Årlig energiförbrukning i kWh:Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr:
Årlig energiförbrukning (AE) [kWh/år]Jährlicher Energieverbrauch (AE) (in kWh/Jahr)
Genomsnittlig specifik energiförbrukning (ASE)Durchschnittlicher spezifischer Energieverbrauch (ASE)
Årlig energiförbrukning i kWh/år eller GJ/år:Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr oder in GJ/Jahr:
Total slutlig energiförbrukning från industrin, PJEndgültiger Gesamtenergieverbrauch der Industrie, PJ
Total slutlig energiförbrukning från transport, PJEndgültiger Gesamtenergieverbrauch des Verkehrs, PJ
Total slutlig energiförbrukning från hushållen, PJEndgültiger Gesamtenergieverbrauch der Haushalte, PJ

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Beräkning av elenergiförbrukningBerechnung des Stromverbrauchs
Mätning av elenergiförbrukningenMessung des Stromverbrauchs
Beräkning av elenergiförbrukningen.Berechnung des Stromverbrauchs.
BAT-relaterade energiförbrukningsnivåer [4]Mit BVT verbundene Energieverbrauchswerte [5]
Ingen uppgift om energiförbrukning/år.Jährlicher Energieverbrauch: keine Angabe;
Värdena för elenergiförbrukningen ska varaDie Stromverbrauchswerte sind
Värmeenergiförbrukning [19]GJ/ton av produktWärmeenergieverbrauch [20]GJ/t Produkt
Koldioxidutsläpp från energiförbrukning, ktEmissionen durch Energieverbrauch, kt
Elenergiförbrukningen för villkor A är e1 [Wh].Der Stromverbrauch für den Zustand A ist e1 [Wh].
Elenergiförbrukningen, c, definieras genom formeln:Der Stromverbrauch c wird anhand der nachstehenden Formel bestimmt:
Elenergiförbrukning för externt laddningsbara elektriska hybridfordonStromverbrauch von extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen