"energibesparing" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
energibesparingEnergieeinsparung

Beispieltexte mit "energibesparing"

Vattenförbrukning och relaterad energibesparingWasserverbrauch und Energieeinsparung
Information till användaren om möjligheterna till energibesparing hos funktionerna för energistyrning.Informationen für Benutzer über die Energiesparmöglichkeiten der Verbrauchsminderungsfunktion;

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Beräkning av primärenergibesparingarBerechnung der Primärenergieeinsparungen
Energibesparingar som erhålls (GWh) till följd av PF4EE-lånen.Energieeinsparungen (GWh) als Folge der Darlehen aus dem Instrument für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz;
För även in energibesparingarna.Führen Sie auch die Energieeinsparungen auf.
Beräkningar av energibesparingar med alternativ beräkningsmetodBerechnung der Energieeinsparung unter Verwendung alternativer Berechnungsmethoden
Driftsstöd till avfallshantering och främjande av energibesparingarBetriebsbeihilfen für die Abfallentsorgung und Energieeinsparungen
Vilka energibesparingar räknar man med att stödet för enskilda ändamål eller stödordningen ger upphov till?Welche Energieeinsparung wird als Ergebnis der Ad-hoc-Beihilferegelung erwartet?
Nya koncept och tekniska lösningar för att öka energieffektiviteten och energibesparingen i byggnader och inom tjänster och industrin.Neue Konzepte und Technologien zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Energieeinsparungen bei Gebäuden, Dienstleistungen und in der Industrie.