"dumpning" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
dumpningDumping

Beispieltexte mit "dumpning"

social dumpningSozialdumping
dumpning av avfallVerklappen von Abfallstoffen
Dumpning av import under översynsperiodenDumping von Einfuhren im UZ?
dumpning av bränsle inte planeras ske under 1000 ft över terrängen.darf ein Ablassen von Kraftstoff nicht unter 1000 ft über Grund geplant werden.
2.4 Sannolikhet för återkommande dumpningWahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens des Dumpings
Interimsöversyner begränsade till dumpningAuf die Dumpingaspekte beschränkte Interimsüberprüfungen
Jämförelsen visade att det inte förekom dumpning.Dabei wurde festgestellt, dass kein Dumping vorlag.
Slutsats om sannolikheten för återkommande dumpningSchlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens von Dumping
Bevisning om sannolikheten för återkommande dumpningAnhaltspunkte für die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens des Dumpings
Denna vägledande jämförelse påvisade ingen dumpning.Nach diesem indikativen Vergleich lag kein Dumping vor.
C. SANNOLIKHET FÖR FORTSATT ELLER ÅTERKOMMANDE DUMPNINGC. WAHRSCHEINLICHKEIT EINES ANHALTENS ODER ERNEUTEN AUFTRETENS DES DUMPINGS
1.6 Sannolikhet för fortsatt dumpning – KinaWahrscheinlichkeit eines Anhaltens des Dumpings – VR China
Dumpningsmarginalerna anges i avsnittet om dumpning ovan.Die Dumpingspannen sind im Abschnitt „Dumping“ aufgeführt.
Dumpningsmarginalerna anges i avsnittet om dumpning ovan.Die Dumpingspannen sind unter dem Abschnitt „Dumping“ aufgeführt.
1.7 Slutsats om sannolikheten för fortsatt dumpning – KinaSchlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit eines Anhaltens des Dumpings – VR China
Slutsats om sannolikheten för återkommande dumpning – UkrainaSchlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens von Dumping – Ukraine
Vissa aspekter av fastställandet av dumpning i fästdonsundersökningenBestimmte Aspekte der Dumpingermittlung in den Untersuchungen über Verbindungselemente
Jämförelsen enligt ovan visade att dumpning förekom i sökandens fall.Dieser Vergleich ergab das Vorliegen von Dumping für den Antragsteller.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

antidumpningstullAntidumpingzoll
antidumpningslagstiftningAntidumpinggesetzgebung
antidumpningsåtgärdAntidumpingmaßnahme
dumpningen och skadan fortsätter, ellerfür ein Anhalten des Dumpings und der Schädigung oder
Dumpningsmarginal för de undersökta företagenDumpingspanne für die untersuchten Unternehmen
Dumpningsmarginalen beräknades enligt skäl 40.Die Dumpingspanne wurde wie in Erwägungsgrund 40 beschrieben berechnet.
Dumpningsmarginal för icke-samarbetsvilliga företagDumpingspanne für nicht mitarbeitende Unternehmen
Dumpningsberäkningen resulterade i en dumpningsmarginal på 64 %.Die Dumpingberechnung ergab eine Dumpingspanne von 64 %.
Dumpningsmarginal för de samarbetsvilliga exporterande tillverkarnaDumpingspanne der mitarbeitenden ausführenden Hersteller
Dumpningsmarginalen som fastställdes översteg väsentligt miniminivån.Die festgestellte Dumpingspanne lag deutlich über der Geringfügigkeitsschwelle.
Slutsats om sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpningSchlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit eines Anhaltens oder erneuten Auftretens des Dumpings
Den faktiska dumpningsmarginalens storlek och återhämtning från tidigare dumpningHöhe der tatsächlichen Dumpingspanne und Erholung von früherem Dumping
Storleken på de utjämningsbara subventionerna och återhämtning från tidigare subvention eller dumpningHöhe der anfechtbaren Subventionen und Erholung von früherer Subventionierung bzw. früherem Dumping
Den faktiska dumpningsmarginalens storlekHöhe der tatsächlichen Dumpingspanne
Företag med individuell dumpningsmarginalUnternehmen mit individueller Dumpingspanne
Länder som omfattas av antidumpningsåtgärderLänder, für die Antidumpingmaßnahmen gelten
Slutgiltig antidumpningstull (euro per ton netto)Endgültiger Antidumpingzoll (in EUR/Tonne Nettogewicht)
Alla övriga företag (landsomfattande dumpningsmarginal)Alle übrigen Unternehmen (landesweite Dumpingspanne)
Undergrävande av antidumpningstullens positiva verkningarUntergrabung der Abhilfewirkung des Antidumpingzolls
De slutgiltiga antidumpningstullsatserna är därför följande:Dementsprechend werden folgende endgültige Antidumpingzollsätze festgesetzt: