"bevattning" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

bevattningBewässerung

Beispieltexte mit "bevattning"

Bevattning av råmaterialhögar.Befeuchtung der Rohmaterialhalden
Investeringar i bevattningInvestitionen in Bewässerung
Brunnskonstruktion för bevattning.Bohrung für Bewässerungszwecke.
Ett markområde, vanligen ett fält, som mekaniskt har plattats till eller jämnats till för att underlätta åtgärder som bevattning.Gelände, das mechanisch geebnet oder geglättet wurde, um Bewirtschaftungspraktiken wie Rieselbewässerung zu erleichtern.
I. Sekundära och på varandra följande grödor, svamp, bevattning och uttagen jordbruksmarkI. Einander folgende Nebenkulturen, Pilze, Bewässerung und Stilllegung von Ackerland
Sekundära och på varandra följande grödor, svamp, bevattning och uttagen jordbruksmark” skall detEinander folgende Nebenkulturen, Pilze, Bewässerung und Stilllegung von Ackerland“:
Arbete på mark, inbegripet jordbrukstjänster såsom jordbearbetning, sådd, bevattning och gödsling.Landbearbeitung einschließlich landwirtschaftlicher Dienstleistungen wie Landbestellung, Säen, Bewässerung und Düngung;

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Bevattningsapparater för jordbruk och trädgårdsskötselApparate zur Bewässerung für die Landwirtschaft oder den Gartenbau
Bevattningssystem: ska anges som en kod som indikerar det huvudsakliga bevattningssystem som används i jordbruket:Bewässerungssystem: Anzugeben ist, über welches Hauptbewässerungssystem der Betrieb verfügt:
Bevattningen sker med hjälp av en anordning som för upp vatten av mycket hög kvalitet från en brunn till bevattningskanalerna.die Art der Bewässerung, die durch Gräben und Schöpfwerke erfolgte, mit denen hochwertiges Wasser aus Brunnen geschöpft wurde.
Inte tillämpligt (ingen bevattning).Entfällt (Betrieb verfügt über kein Bewässerungssystem)
Datum för senaste bevattning, om odlingen konstbevattnas:Falls die Rebflächen bewässert sind, Datum der letzten Bewässerung:
Förenlighet med tillståndsförfarandena i de fall bevattningsvatten kräver tillståndEinhaltung der Genehmigungsverfahren für die Verwendung von Wasser zur Bewässerung, falls entsprechende Verfahren vorgesehen sind
Särskilda uppgifter skall lämnas också om samma gröda odlas både med och utan konstbevattning.Getrennte Einträge sollten auch verwendet werden, wenn die gleiche Kultur sowohl mit Bewässerung als auch ohne Bewässerung vorliegt.
Kostnader för anslutning till det allmänna vattennätet och vattenförbrukning för alla jordbruksändamål, inklusive konstbevattning.Kosten für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz und Wasserverbrauch für alle betrieblichen Zwecke einschließlich Bewässerung.