"betydelse" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
betydelseBedeutung

Beispieltexte mit "betydelse"

Betydelse av kreditvärdighetsjusteringBegriff der Anpassung der Kreditbewertung
Betydelse för immunitetsrelaterade funktionerbezogen auf Funktionen im Zusammenhang mit der Störfestigkeit
Betydelse för intressenter och organisationens anställda.Bedeutung für die Interessenträger und die Mitarbeiter der Organisation.
Alla slags objekt av historisk betydelse.Jedes Objekt von historischer Bedeutung.
Högsta belopp för stöd av mindre betydelseHöchstbetrag der De-minimis-Beihilfen
Ytterligare kommentarer eller upplysningar av betydelseSonstige Bemerkungen oder sachdienliche Informationen:
Fångster som omfattas av undantag av mindre betydelse.Fänge, die unter die Ausnahmen wegen Geringfügigkeit fallen.
Klassificeringen står i proportion till en stations betydelse.Der Rang entspricht der Bedeutung einer Station.
Tilldelningskriterierna och de olika kriteriernas relativa betydelse.Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung;
Eftersom solenergiindustrin är kapitalintensiv är kapitalanskaffningsförmågan av avgörande betydelse.Diese ist aber von entscheidender Bedeutung, da die Solarbranche kapitalintensiv ist.
Fyndighetens betydelse för råvaran.Die Bedeutung der Lagerstätte für den Rohstoff.
Åtgärdens betydelse för kapplöpningarnas framtidBedeutung der Maßnahme für die Zukunft von Pferderennen
Ingen betydelse för immunitetsrelaterade funktionernicht bezogen auf Funktionen im Zusammenhang mit der Störfestigkeit
Byråns betydelse och arbetssätt skall också bedömas.Desgleichen werden der Nutzeffekt der Agentur und ihre Arbeitspraktiken beurteilt.
Funktioner med betydelse för fordonets databussfunktion:Funktionen im Zusammenhang mit der Funktionalität des Fahrzeug-Datenbusses:
deras ekonomiska betydelse när det gäller gemenskapsstöd,ihre finanzielle Bedeutung im Hinblick auf die Gemeinschaftsbeihilfen;
Åtgärder av särskild betydelse för flera unionsprioriteringarMaßnahmen von besonderer Bedeutung für mehrere Prioritäten der Union

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Betydelsen av föreoreningarna beror på utrustningens placering.Der Grad der Verschmutzung hängt vom Einsatzort der Ausrüstungsteile ab.
Betydelsen av den miljöpåverkan som är förenad med verksamheten.Bedeutung der damit verbundenen Umweltauswirkungen;
Betydelsen för ekonomin i unionen eller någon deltagande medlemsstat.Relevanz für die Wirtschaft der Union oder eines teilnehmenden Mitgliedstaats
betydelsen av att kunna minska kostnaderna för och öka tillgången till kapital,die Bedeutung einer Senkung der Kapitalkosten und eines erleichterten Zugangs zum Kapital;
Betydelsefulla banförhållanden för bana (banor) som gäller för start samt i tillämpliga fall bromsverkanungewöhnlicher Zustand der Pistenoberfläche der zu benutzenden Startbahn(en) und ggf. Bremswirkung;
Att säkerställa tillgänglighet och användning av forskningsinfrastruktur av alleuropeisk betydelseGewährleistung der Verfügbarkeit und Nutzung von Forschungsinfrastrukturen von europaweiter Bedeutung
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelseüber die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen
Upp till 100000 euro får beviljas inom ramen för samtliga stödordningar enligt bestämmelserna för stöd av mindre betydelseBis 100000 EUR können im Rahmen aller Programme auf der Grundlage der Regelungen für De-minimis-Beihilfen gewährt werden.
Dessa orsaker ordnas efter betydelse i lagen.Diese Gründe werden in der Reihenfolge ihrer in der Rechtsvorschrift vorgegebenen Bedeutung berücksichtigt.
Värden som anger råvarans betydelse i naturresursen.Werte zur Angabe der Bedeutung des Rohstoffs für den Bodenschatz.
Fysikalisk-kemiska egenskaper av betydelse för studien.physikalisch-chemische Eigenschaften, die für die Durchführung der Studie relevant sind;
Undantaget av mindre betydelse ska tillämpas i följande fall:Ausnahmen wegen Geringfügigkeit gelten, wenn
I ”Bokstävernas betydelse” skall följande bokstäver utgå:Unter „Bedeutung der Buchstaben“ werden folgende Buchstaben gestrichen:
Sjötransporttjänsterna är av stor betydelse för EES-området.Die Seeverkehrsdienste sind für den Europäischen Wirtschaftsraum von lebenswichtiger Bedeutung.
Den toxikologiska betydelsen av föroreningen nummer 3 (enligt granskningsrapporten).die toxikologische Relevanz der Unreinheit Nr. 3 (gemäß dem Überprüfungsbericht);