"berg" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

bergGebirge

Beispieltexte mit "berg"

Dagbrott, vanligen för brytning av berg.Tagebaubetrieb, gewöhnlich zum Abbau von Steinen.
Ängar med hög örtvegetation på fuktig mark på slätter och i bergFeuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
En indikator för om en EarthResource uppträder vid ytan eller har upptäckts under ett yttäcke av berg.Angabe, ob ein Vorkommen (EarthResource) oberflächennah oder unter überlagernden Schichten auftritt
Eftersom ”Fourme d’Ambert” är ett resultat av en särskild miljö, ett särskilt levnadssätt och en särskild ostframställningsteknik är denna ost även ett uttryck för en mänsklig gemenskap i en naturmiljö präglad av medelhöga berg.Als Ergebnis von Umweltbedingungen, Lebensweisen und Herstellungsverfahren ist der „Fourme d’Ambert“ somit Ausdruck einer Menschengemeinschaft in einer Mittelgebirgslandschaft.
Del av ett berg mellan toppen och foten.Geomorphologische Komponente, die den Teil eines Berges zwischen dem Gipfel und dem Fuß beschreibt.
En process som omfattar smält berg (magma).Ein Prozess unter Beteiligung von Gesteinsschmelze (Magma).
Djup (cm) från markytan till sammanhängande berg eller skenhällaTiefe (in cm) von der Bodenoberfläche bis zu zusammenhängendem festem Gestein
Därför kan argumentet att Berg Montana inte lidit skada, inte heller godkännas.Daher kann auch dem Argument, Berg Montana sei nicht geschädigt worden, nicht gefolgt werden.
Annan mark (mark som upptas av byggnader, gårdsplaner, vägar, vattendrag, stenbrott, ofruktbar mark, berg osv.)Sonstige Flächen (Gebäude- und Hofflächen, Wege, Teiche, Steinbrüche, unfruchtbares Land, Felsflächen usw.)
Processer med nedåtriktade rörelser av jord, berg och organiska material som rör olika typer av markbristningar.Die Abwärtsbewegung von Boden, Gestein und organischen Materialien, ausgelöst durch verschiedenartige Versagensprozesse.
En bred brytningskategori där jord och berg som ligger ovanpå mineralfyndigheten (avtäckningsmassor) avlägsnas.Breite Kategorie von Bergbautätigkeiten, bei denen der Boden und das Gestein über der Lagerstätte (der Abraum) abgetragen werden.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

bergsregionBerggebiet
VorarlbergVorarlberg
bergsskogBergwald
Baden-WürttembergBaden-Württemberg
Nürnberg-regionen.Gebiet der Stadt Nürnberg.
berggrundens överytaTop des anstehenden Gesteins
sedimentära värdbergin Sedimente eingebettet
Kronobergs länKronoberg
metamorf bergartFestgestein mit gemischter Überprägung
Bergart som är för finkornig för att kunna beskrivas mer detaljerat.Gestein, das für eine genauere Einordnung zu feinkörnig ist.
Bergsområden enligt definitionen i medlemsstatens nationella lagstiftning.Berggebiete nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats;
Berggrund och ytliga avlagringar som skulle synas om den överliggande jorden togs bort eller som ligger i dagen.Anstehendes Gestein und Oberflächenablagerungen, die bei Abtragung des darüberliegenden Bodens sichtbar wären oder an der Geländeoberfläche freiliegen.
Stom (Bergamo Orio al Serio)Kernnetz (Bergamo Orio al Serio)
Art Bergskädda och rödtungaArt Limande und Rotzunge
Karbonatbergarter (inklusive kalksten och dolomit)Karbonatmineralien (einschließlich Kalkstein und Dolomit)
Chasmofytisk vegetation på kalkrika bergsluttningarKalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Installation av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskinerInstallation von Bau- und Bergbaumaschinen
Stöd för naturbetingade svårigheter i bergsområdenAusgleichszahlungen für naturbedingte Nachteile in Berggebieten
Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskinerHerstellung von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen