"avtal" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

avtalVertrag des bürgerlichen Rechts

Beispieltexte mit "avtal"

olagligt avtalverbotenes Kartell
vertikalt avtalvertikaler Zusammenschluss
ekonomiskt avtalWirtschaftsabkommen
finansiellt avtalFinanzabkommen
horisontellt avtalhorizontaler Zusammenschluss
avtal mellan företagzwischenbetriebliche Vereinbarung
Avtal inom sockersektornVereinbarungen im Zuckersektor
uppsägning av avtalKündigung eines Abkommens
omprövning av avtalAbkommensrevision
ratificering av avtalRatifizierung eines Abkommens
förlängning av avtalVerlängerung eines Abkommens
undertecknande av avtalUnterzeichnung eines Abkommens
avtal om socialpolitik (EU)Abkommen über die Sozialpolitik (EU)
Avtal med en löptid på över 5 årVerträge mit mehr als fünfjähriger Laufzeit
Avtal med en löptid på upp till 1 årVerträge mit bis zu einem Jahr Laufzeit
Avtal med andra organisationer: så länge som avtalen gäller.Vereinbarungen mit anderen Organisationen, so lange diese in Kraft sind;
Avtal och beslut under perioder av allvarlig obalans på marknadernaVereinbarungen und Beschlüsse während schwerer Ungleichgewichte auf den märkten
Avtal och skyldigheter för den sökande och den förste förädlarenVertrag des Antragstellers und des Erstverarbeiters
Avtal mellan kollektiva förvaltningsorganisationer om gränsöverskridande licensieringVerträge zwischen Organisationen für die kollektive Rechtewahrnehmung zur Vergabe von Mehrgebietslizenzen
biträdande av ett avtalAbkommensbeitritt
Skyldigheter enligt andra avtalVerpflichtungen aus anderen Übereinkünften
Parterna kan ändra detta avtal.Die Vertragsparteien können dieses Übereinkommen ändern.
Förhållande till 2006 års avtalVerhältnis zum Abkommen von 2006
ekonomisk kompensation för ett avtalGegenleistung für ein Abkommen
Förhållande till andra internationella avtalVerhältnis zu anderen internationalen Übereinkünften
Marknadspriser för långvariga bilaterala avtalMarktpreisdaten für langfristige bilaterale Verträge
ett avtal har ingåtts,es wurde ein Vertrag geschlossen,
I detta avtal avses medIm Sinne dieses Abkommens bezeichnet der Ausdruck
I detta avtal avses medFür die Zwecke dieses Übereinkommens gelten folgende Begriffsbestimmungen:
Målen med detta avtal ärMit dieser Vereinbarung werden folgende Ziele verfolgt:
Detta avtal bör godkännas.Das Abkommen sollte genehmigt werden.
I detta avtal gäller följande:Für die Zwecke dieses Abkommens gilt:
Sluta avtal om ett uppföljningsprogram.Schließung einer Vereinbarung über ein Folgeprogramm.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

försäkringsavtalVersicherungsvertrag
arbetsavtalArbeitsvertrag
kollektivavtalTarifvertrag
ensamåterförsäljaravtalAlleinvertrieb
konkurrensbegränsningsavtalKartellabsprache
avtalsenligt ansvarvertragliche Haftung
Avtalets giltighetstid.Laufzeit des Vertrags;
bilateralt avtalbilaterales Abkommen
multilateralt avtalmultilaterales Abkommen
internationellt avtalinternationales Abkommen
exklusivt inköpsavtalexklusiver Einkauf
europeiskt associationsavtaleuropäisches Assoziierungsabkommen
handelsavtal (EU)Handelsabkommen (EU)
interimsavtal (EU)Vorläufiges Abkommen (EU)
samarbetsavtal (EU)Kooperationsabkommen (EU)
associeringsavtal (EU)Assoziationsabkommen (EU)
Europeiska valutaavtaletEuropäisches Währungsabkommen
Avtalet bör godkännas.Das Abkommen sollte genehmigt werden —
Avtalets geografiska räckviddGeografische Ausweitung des Abkommens
System för avtalSysteme für den Abschluss von Verträgen
förhandlingar om EU-avtalAushandlung von Abkommen (EU)
Godkännande av nettningsavtalAnerkennung vertraglicher Nettingvereinbarungen
stabiliserings- och associeringsavtalStabilisierungs- und Assoziierungsabkommen
Antal undertecknade partnerskapsavtalAnzahl der unterzeichneten Partnerschaftsvereinbarungen
Förtullat, avtalad hamnverzollt … vereinbarter Hafen
Undertecknande av bidragsavtaletUnterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung
Kreditavtalets möjliga löptid.die mögliche Laufzeit der Kreditverträge;
eller ”avtalsslutande parter”,oder als „Vertragsparteien“ bezeichnet,
Kapitalfrigörningskreditavtal där kreditgivarenImmobilienverzehrkreditverträge, bei denen der Kreditgeber
Avtalet ingås på obestämd tid.Das Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen.
Avtalad plats i bestämmelselandetvereinbarter Bestimmungsort im Eingangsland
Avtalad plats i bestämmelselandetvereinbarter Lieferort im Eingangsland
Avtalad leveransplats vid gränsenvereinbarter Lieferort an der Grenze
Avtalsförhandlingar inom sektorn för olivoljaVertragsverhandlungen im Olivenölsektor
Avtalsförhandlingar för vissa jordbruksgrödorVertragsverhandlungen über bestimmte Kulturpflanzen
Avtalsförhandlingar inom nöt- och kalvköttssektornVertragsverhandlungen im Rindfleischsektor
Gemensamma minimikrav för leveransavtalGemeinsame Mindestanforderungen für Lieferverträge
Behörighet vid tvister om anställningsavtalZuständigkeit für individuelle Arbeitsverträge
har vid undertecknandet av detta samarbetsavtalhaben zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Kooperationsabkommens
Förhållande till bilaterala dubbelbeskattningsavtalBeziehung zu bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen
Rättigheter som förvaltas genom representationsavtalAuf der Grundlage von Repräsentationsvereinbarungen wahrgenommene Rechte
Principer och mål för hållbara fiskepartnerskapsavtalGrundsätze und Ziele von nachhaltigen partnerschaftlichen Fischereiabkommen
Administrativa förfaranden enligt gällande bilaterala avtalVerwaltungsverfahren aufgrund bestehender bilateraler Abkommen
Den anges i bidragsavtalet.Sie sind in der Finanzhilfevereinbarung benannt.
Ramavtal och specifika kontraktRahmenverträge und Einzelaufträge
Frihandelsavtal med tredje länderFreihandelsabkommen mit Drittländern;
Arrangemang för avtalets genomförandeVereinbarungen zur Durchführung des Abkommens
Avgiftsdelningsavtal och mjuka provisionerGebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile („soft commissions“)
Värdepapperslån och återköpsavtal (repor)Lombardkredite und Wertpapierpensionsgeschäfte
Ändringar av Schengenavtalets tillämpningskonventionÄnderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen