"avfallshantering" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch

avfallshanteringEntsorgung
avfallshanteringAbfallwirtschaft

Beispieltexte mit "avfallshantering"

Öka investeringarna i miljöinfrastruktur med särskild tonvikt på uppsamling och behandling av avloppsvatten, dricksvattenförsörjning och avfallshantering.Steigerung der Investitionen in die Umweltinfrastruktur, unter besonderer Berücksichtigung der Abwasserentsorgung und -behandlung, der Trinkwasserversorgung und der Abfallbewirtschaftung.
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och saneringWasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Driftsstöd till avfallshantering och främjande av energibesparingarBetriebsbeihilfen für die Abfallentsorgung und Energieeinsparungen
Gemensam avfallshantering direkt kopplad till produktionen av olivolja.gemeinsame Verwertung der bei der Olivernölerzeugung unmittelbar anfallenden Abfälle;
Gemensam avfallshantering direkt kopplad till produktionen av levande boskap.gemeinsame Verwertung der bei der Aufzucht lebender Rinder unmittelbar anfallenden Abfälle;
El, gas, värme och kyla, vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och saneringEnergieversorgung; Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Förfaranden vid avfallshantering av det verksamma ämnet för industriella eller yrkesmässiga användareFür die Industrie oder berufsmäßige Verwender geeignete Verfahren zur Entsorgung des Wirkstoffs

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Särskilda frågor om stödet avser avfallshantering:Spezielle Fragen bei der Förderung der Abfallentsorgung:
Anta och inleda genomförandet av en avfallshanteringsplan.Annahme und Inangriffnahme der Umsetzung eines Abfallbewirtschaftungsplans.
Miljöfrågor med anknytning till livsmedelsproduktion (inklusive avfallshantering).umweltbezogene Aspekte der Lebensmittelerzeugung (einschließlich Abfallbeseitigung),