"antidumpningstull" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

antidumpningstullAntidumpingzoll

Beispieltexte mit "antidumpningstull"

En berörd part ifrågasatte antalet anställda i den sektor i tidigare led som anges i skäl 236 i förordningen om preliminär antidumpningstull.Eine interessierte Partei bestritt die in Erwägungsgrund 236 der vorläufigen Antidumping–verordnung genannte Zahl der Beschäftigten im vorgelagerten Bereich.
Slutgiltig antidumpningstull (euro per ton netto)Endgültiger Antidumpingzoll (in EUR/Tonne Nettogewicht)
Den antidumpningstull som infördes uppgick till 40,1 %.Der Antidumpingzoll belief sich auf 40,1 %.
Den antidumpningstull som nu är i kraft för Interpipe är därför 17,7 %.Dementsprechend gilt für Interpipe nunmehr ein Zollsatz von 17,7 %.
Ingen antidumpningstull ska tas ut på import som registrerats på detta sätt.Auf die bereits zollamtlich erfassten Einfuhren wird kein Antidumpingzoll erhoben.
Denna import skall vara befriad från antidumpningstull under förutsättning attDiese Einfuhren sind vom Antidumpingzoll befreit, sofern
Enligt det normala tullförfarandet skulle både vanlig tull och antidumpningstull betalas.Beim normalen Verfahren waren sowohl der normale Zolltarif als auch der Antidumpingzoll zu zahlen.
Den import som avses i punkt 1 skall undantas från antidumpningstull under förutsättning attDie in Absatz 1 genannten Einfuhren sind von dem Antidumpingzoll befreit, wenn

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Antidumpningstullsatserna varierar mellan 0 % och 62,6 %.Die Antidumpingzölle lagen zwischen 0 % und 62,6 %.
Antidumpningstullen skall införas för en period på fyra år från och med den dag då denna förordning träder i kraft.Dieser Antidumpingzoll gilt vier Jahre ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung.
Antidumpningstullarnas storlek har fastställts genom att marginalerna för undanröjande av skada jämförts med dumpningsmarginalerna.Die Antidumpingzollsätze wurden durch einen Vergleich der Schadensbeseitigungsspannen und der Dumpingspannen ermittelt.
Undergrävande av antidumpningstullens positiva verkningarUntergrabung der Abhilfewirkung des Antidumpingzolls
De slutgiltiga antidumpningstullsatserna är därför följande:Dementsprechend werden folgende endgültige Antidumpingzollsätze festgesetzt:
De antidumpningstullar som föreslås är följaktligen följande:Damit werden folgende Antidumpingzollsätze vorgeschlagen:
Följande preliminära antidumpningstullar bör därför införas:Die vorläufigen Antidumpingzölle sollten demnach betragen:
Detta innebär att nästan inga antidumpningstullar betalades för denna import.Demzufolge wurden auf diese Einfuhren praktisch keine Antidumpingzölle gezahlt.
F. UPPHÄVANDE AV DEN GÄLLANDE ANTIDUMPNINGSTULLEN OCH REGISTRERING AV IMPORTENF. AUSSERKRAFTSETZUNG DES GELTENDEN ANTIDUMPINGZOLLS UND ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG DER EINFUHREN
Om ingen sådan faktura uppvisas, ska antidumpningstullen fortsätta att tillämpas.Wird keine solche Handelsrechnung vorgelegt, sollte der Antidumpingzoll weiterhin Anwendung finden.