"Vitryssland" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
VitrysslandBelarus

Beispieltexte mit "Vitryssland"

Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland.Hat die Demokratie in Belarus aktiv untergraben.
Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland.Hat die Demokratie in Belarus aktiv unterwandert.
Han drar nytta av regimen genom storskalig affärsverksamhet i Vitryssland.Er profitiert von dem Regime durch umfassende Geschäftstätigkeiten in Belarus.
om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitrysslandzur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus
om genomförande av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitrysslandzur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus
Hans företag Univest-M är en av de två viktigaste privata oljeexportörerna i Vitryssland.Seine Gesellschaft Univest-M ist einer der beiden größten privaten Ölexporteure in Belarus.
Den 15 oktober 2012 antog rådet beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland.Am 15. Oktober 2012 hat der Rat den Beschluss 2012/642/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Belarus erlassen.
Affärsverksamhet av den här omfattningen är inte möjlig i Vitryssland utan Lukasjenko-regimens godkännande.Geschäftstätigkeiten in diesem Umfang sind in Belarus ohne Zustimmung des Lukaschenko-Regimes undenkbar.
Hans agerande utgjorde en direkt överträdelse av de internationella åtaganden Vitryssland gjort i fråga om mänskliga rättigheter.Sein Vorgehen stellte eine unmittelbare Verletzung der internationalen Verpflichtungen von Belarus im Bereich der Menschenrechte dar.
Lutaus agerande utgjorde en direkt överträdelse av de internationella åtaganden Vitryssland gjort i fråga om mänskliga rättigheter.Das Vorgehen Lutows stellte eine unmittelbare Verletzung der internationalen Verpflichtungen von Belarus im Bereich der Menschenrechte dar.
EU hyser alltjämt allvarlig oro över den fortsatta försämringen av situationen i Vitryssland med avseende på demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.Die Europäische Union ist weiterhin tief besorgt über die anhaltende Einschränkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten in Belarus.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Republiken Vitrysslands presidentPräsident der Republik Belarus.
Vitryssland, Kirgizistan, Mongoliet, Tadzjikistan, TurkietBelarus, Kirgisistan, Mongolei, Tadschikistan, Türkei
om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitrysslandzur Durchführung von Artikel 8a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus
Ordförande i Vitrysslands centrala valkommission.Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission von Belarus.
Ordförande i Vitrysslands centrala valkommission.Vorsitzende des Zentralen Wahlausschusses von Belarus.
Sekreterare i Vitrysslands centrala valkommission.Sekretär des Zentralen Wahlausschusses der Republik Belarus.
Adress: Republiken Vitrysslands ambassad i Republiken Armenien,Anschrift: Botschaft der Republik Belarus in der Republik Armenien
Ambassadör vid Vitrysslands utrikesministerium, tidigare KGB-chef.Botschafter des belarussischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, ehemaliger Vorsitzender des KGB.
Univest-M är också ett av Vitrysslands största fastighets-/utvecklingsföretag.Univest-M zählt zudem zu den größten Entwicklungs- und Immobiliengesellschaften in Belarus.
Chef för unionen Ryssland–Vitrysslands ständiga utskotts representation i Minsk.Leiter der Vertretung des Ständigen Ausschusses des Unionsstaats in Minsk.