"Referensbränsle" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
ReferensbränsleFür die Prüfung verwendeter Bezugskraftstoff

Beispieltexte mit "Referensbränsle"

utsläppsresultat med referensbränsle 2Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 2
utsläppsresultat med referensbränsle 3Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 3
Utveckling av ett referensbränsle för denna tillämpning pågår.Ein Bezugskraftstoff für diesen Verwendungszweck wird (derzeit) entwickelt.
Detta referensbränsle kan vara vilket som helst av referensbränslena.Dabei kann jeder Bezugskraftstoff verwendet werden.
Ett referensbränsle ska användas för att utföra utsläppsprovet.”Die Emissionsprüfung muss mit einem Bezugskraftstoff durchgeführt werden.“
Följande text skall införas efter tabellen om referensbränsle för diesel:Folgender Wortlaut wird nach der Tabelle zum Bezugskraftstoff für Diesel eingefügt:
Ett referensbränsle som motsvarar läget på bränslemarknaden bör definieras.Es sollte ein Bezugskraftstoff festgelegt werden, der die Lage auf dem Kraftstoffmarkt widerspiegelt.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Referensbränslenas sammansättning återspeglar λ-skiftfaktorns (Sλ) hela område.Die Zusammensetzung der Bezugskraftstoffe trägt der extremen Veränderlichkeit von Sλ Rechnung.
För varje referensbränsle, förutom väte:Für jeden Bezugskraftstoff außer Wasserstoff:
Specifikationer för gasformiga referensbränslenVorschriften für gasförmige Bezugskraftstoffe
Dessa variationer återspeglas i referensbränslena.Diese Unterschiede werden bei den Bezugskraftstoffen deutlich.
Tekniska uppgifter om naturgas- eller biometanreferensbränslenTechnische Daten der Bezugskraftstoffe für Erdgas oder Biomethan
För referensbränslena i bilaga IX är värdena för X följande:Für die in Anhang IX enthaltenen Bezugskraftstoffe gelten folgende Werte für „X“:
Lämpligt referensbränsle enligt angivelserna i bilaga 10 till dessa föreskrifter ska användas.Bei den Prüfungen ist der entsprechende Bezugskraftstoff nach Anhang 10 dieser Regelung zu verwenden.
Fordonet(en) anses överensstämma om de(t) med båda referensbränslena uppfyller utsläppsgränsvärdena.Die Fahrzeuge gelten als vorschriftsmäßig, wenn bei Verwendung beider Bezugskraftstoffe die Emissionsgrenzwerte eingehalten sind.