"Montenegro" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

MontenegroMontenegro

Beispieltexte mit "Montenegro"

Serbien och MontenegroSerbien und Montenegro
Genomföra en enhetlig och verkningsfull ordning för offentlig upphandling i Serbien och Montenegro.Schaffung eines kohärenten und wirksamen öffentlichen Auftragswesens in Serbien und Montenegro.
Säkerställa förfaranden som är öppna för insyn, oavsett kontraktets värde, och icke-diskriminering mellan leverantörer från Serbien och Montenegro.Gewährleistung transparenter Verfahren — ungeachtet des Auftragsvolumens — und der Nichtdiskriminierung zwischen Anbietern aus Serbien und Montenegro.
Serbien och Montenegro samt vissa medlemsstater har begärt att kvoterna skall höjas.Serbien und Montenegro sowie einige Mitgliedstaaten haben die Erhöhung der Höchstmengen gefordert.
Serbien och Montenegro befinner sig för närvarande i ett kritiskt skede i sin reformprocess.Serbien und Montenegro befindet sich zurzeit an einem kritischen Punkt des Reformprozesses.
Avsändare (fullständigt namn och fullständig adress)INTYG nr 0000/2004 Original SERBIEN OCH MONTENEGRO (1)2.Versender (Name und vollständige Anschrift)ZEUGNIS Nr. 0000 Original SERBIEN UND MONTENEGRO (1)2.
Prioriteringarna för Serbien och Montenegro och de prioriteringar som särskilt rör Kosovo anges i de bifogade förteckningarna.Die Prioritäten für Serbien und Montenegro und die spezifischen Prioritäten für den Kosovo werden nachstehend im Einzelnen aufgeführt.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Montenegros medgivanden för jordbruksprodukterZugeständnisse Montenegros für landwirtschaftliche Erzeugnisse
Montenegros medgivanden för bearbetade jordbruksprodukterZugeständnisse Montenegros für landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse
I Montenegro: Stärka ombudsmannens administrativa kapacitet.In Montenegro: Administrative Stärkung der Ombudsstelle.
I Montenegro: Ytterligare utbildning av kriminalvårdspersonalen och upprustning av lokaler.In Montenegro: Weiterbildung des Gefängnispersonals und Verbesserung der Gefängnisausstattung.
I Montenegro: Genomföra en lag om lokal förvaltning, bl.a. genom inrättandet av en utjämningsfond.In Montenegro: Umsetzung des Kommunalverwaltungsgesetzes, insbesondere durch Einrichtung des Ausgleichsfonds.
I Montenegro: Anta en samlad strategi för jordbruket, landsbygdsutveckling, fiskeri och fytosanitära frågor.In Montenegro: Verabschiedung einer Gesamtstrategie für die Bereiche Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Fischerei und Tier- und Pflanzengesundheit.
Särskilt i Montenegro: Genomföra en lag mot penningtvätt, särskilt genom enheten för ekonomiska undersökningar.Insbesondere in Montenegro: Umsetzung des Geldwäschegesetzes, insbesondere durch Einrichtung einer Finanzermittlungsstelle.
I Montenegro: Stärka den civila gränskontrollen (inbegripet utbildning och utrustning som är förenlig med Schengen).In Montenegro: Stärkung der zivilen Grenzüberwachung (einschließlich Ausbildung und Ausstattung im Einklang mit dem Schengener Abkommen).
I Montenegro: Öronmärka tillräckliga resurser för underhållet av transportinfrastrukturen och transportinstitutionerna.In Montenegro: Bereitstellung ausreichender Ressourcen für die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur.